Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Główne założenia prac doktorskich stypendystów projektu pt.: "Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski", Poddziałanie 8.2.2 PO KL – rok 2011/2012

data publikacji: 17-12-2012

W związku z realizacją projektu systemowego pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski” w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu prezentuje bazę zawierającą główne założenia prac doktorskich, których autorami są stypendyści projektu.

Celem utworzenia bazy jest wzmocnienie współpracy między sektorem badawczo- rozwojowym a sektorem przedsiębiorstw poprzez upowszechnienie wyników badań prowadzonych przez młodych naukowców oraz dotarcie z nimi do jak największej liczby wielkopolskich przedsiębiorców.

Prace doktorskie są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

L. p.
Imię i nazwisko doktoranta
Tytuł pracy doktorskiej
Główne założenia pracy doktorskiej
1.     
Adamek Grzegorz
Modyfikacja warstwy wierzchniej nanokrystalicznych stopów tytanu do zastosowań na implanty
2.     
Adamski Adrian
Charakteryzacja cienkich warstw wytwarzanych z barwników fluorescencyjnych metodą wylewania strefowego w aspekcie zastosowań w optoelektronice
3.     
Banasiak Joanna
Identyfikacja pełnych transporterów ABCG Medicago truncatula oraz wstępna analiza funkcjonalna wybranych genów zaangażowanych w odpowiedź na stres biotyczny
4.     
Banaszewska Anna
Udział białka PCSK9 w patogenezie miażdżycy u osób z ostrym zespołem wieńcowym
5.     
Baranek Jakub
Aktywność owadobójcza białek Bacillus thuringiensis w zwalczaniu szkodników roślin
6.     
Bartz Magdalena
Polimorfizmy genów miRNA oraz docelowych sekwencji 3’UTR wybranych genów kandydujących dla cech otłuszczenia świni oraz ich związek z poziomem ekspresji tych genów
7.     
Basińska Anna
Rola czynników siedliskowych w kształtowaniu struktury
zgrupowań zooplanktonu skorupiakowego (Cladocera i Copepoda) powyrobiskowych zbiorników wodnych
8.     
Belter Agnieszka
Rybozymy anty-miRNA jako potencjalne terapeutyki
w leczeniu guzów mózgu u ludzi
9.     
Bielewicz Dawid
Rola białka HYL1 w biogenezie mikro RNA u roślin
10.  
Borowska Alicja
Modelowanie statystyczne i parametry genetyczne użytkowości sportowej koni
11.  
Budna Joanna
Limfocyty T regulatorowe w mikrośrodowisku nowotworowego wysięku opłucnowego
12.  
Bursa Bartosz
Spektroskopowe i termodynamiczne badania chromoforów porfirynopodobnych z kropkami kwantowymi oraz fulerenami dla potencjalnych zastosowań w fotowoltaice
13.  
Ciszewska-Marciniak Joanna
Odporność wierzby wiciowej (Salix viminalis L.) i jej mieszańców z topolą osiką (Populus tremula L.) na rdzę (Melampsora spp.) oraz charakterystyka patogena
14.  
Dębicki Szymon
Submikroskopowe rearanżacje chromosomowe jako przyczyna niepełnosprawności intelektualnej
15.  
Dolata Jakub
Wpływ czynników remodelujących strukturę chromatyny na procesywność polimeraz RNA i regulację splicingu alternatywnego w A. thaliana
16.  
Drwęska-Matelska Natalia
Polimorfizm genów metabolizmu tkanki kostnej a podatność na osteoporozę
17.  
Durkalec-Michalski Krzysztof
Ocena skuteczności podaży kwasu beta-hydroksy-beta-metylomasłowego (HMB) na wzrost wydolności fizycznej zawodników wybranych dyscyplin sportowych
18.  
Dziadas Mariusz
Ocena potencjału tworzenia związków zapachowych w odmianach winorośli wykorzystywanych do produkcji polskich win gronowych
19.  
Ekner-Grzyb Anna
Ekologia jaszczurek Lacerta agilis oraz Zootoca vivipara: obciążenie pasożytnicze i presja drapieżnicza, jako główne czynniki kształtujące zachowania i strukturę populacji
20.  
Florczak Patryk
Synteza, charakterystyka oraz katalityczne właściwości materiałów MOF
21.  
Frala Agnieszka
Wpływ marynowania na powstawanie heterocyklicznych amin aromatycznych oraz na jakość wieprzowiny grillowanej
22.  
Frąckowiak Maciej
Kolaboratorium jako metoda interwencji socjologicznej – dylematy jej urzeczywistniania z zastosowaniem narzędzi wizualnych
23.  
Fularz Michał
Architektury sprzętowo-programowe wbudowanych, reprogramowalnych systemów wizyjnych
24.  
Gabryelska Marta
Wewnątrzcząsteczkowe determinanty aktywności rybozymów
25.  
Gebler Daniel
Ocena stanu ekologicznego silnie zmienionych części wód metodami makrofitowymi z wykorzystaniem sieci neuronowych
26.  
Głowacki Tomasz
Zastosowanie metod opartych na teorii grafów do rozwiązywania wybranych problemów analizy sekwencji nukleotydowych i aminokwasowych
27.  
Gracz Joanna
Alternatywny splicing jako mechanizm odpowiedzi na stres herbicydowy u kukurydzy zwyczajnej
28.  
Grajzer Monika
Autokonfiguracja adresów w bezprzewodowych mobilnych sieciach ad hoc
29.  
Grześ Maria
Polimorfizm regionów regulatorowych genów kandydujących dla cech otłuszczenia świni – związek z poziomem transkrypcji i zmiennością wybranych cech rzeźnych
30.  
Hermanowicz Michał
Wpływ defektów strukturalnych na własności elektronowe powierzchni izolatorów topologicznych
31.  
Karasiewicz Monika
Analiza wpływu surowców roślinnych na poziom ekspresji wysoce konserwatywnych izoenzymów cytochromu P-450 CYP1A2 i CYP2E1 u szczurów
32.  
Kasprzak Joanna
Modelowanie struktur wielopodjednostkowych kompleksów makromolekularnych
33.  
Klimas Witold
Badania aktywności katalitycznej immobilizowanych kompleksów metali przejściowych w syntezie związków krzemoorganicznych
34.  
Komolka Patrycja
Wpływ procesów technologicznych na zawartość błonnika pokarmowego w warzywach i owocach poddanych zabiegom termicznym oraz ich indeks glikemiczny
35.  
Kordasz Marta
Algorytm sterowania Kompaktowego Przenośnego Systemu Rehabilitacyjnego stawu kolanowego
36.  
Kosman Joanna
Nowe układy bioanalityczne bazujące na DNAzymach o aktywności peroksydazowej
37.  
Kowiel Marcin
Wyznaczanie miary podobieństwa struktury kryształów związków organicznych o potencjalnej aktywności biologicznej
38.  
Kraft Marek
Opracowanie koncepcji i realizacja w technologii FPGA układu wieloprocesorowego, wyznaczającego trajektorię robota mobilnego na podstawie strumienia wizyjnego
39.  
Krupa Marta
Ekstrakcja wybranych metali hydrofobowymi ekstrahentami z grupy pochodnych pirydyny
40.  
Kryszkiewicz Paweł
Metody transmisji sygnałów NC-OFDM w systemach radia kognitywnego
41.  
Kubala Szymon
Kondycjonowanie jako strategia zwiększająca tolerancję kiełkujących nasion rzepaku na stres solny
42.  
Kujawski Jacek
Synteza i właściwości biologiczne niektórych skondensowanych pochodnych pirazolu
43.  
Litkowiec Monika
Zróżnicowanie genetyczne naturalnych populacji cisa pospolitego (Taxus baccata L.) w Polsce
44.  
Litwa Mariusz
Eksperymentalna ocena metrologicznych właściwości termowizyjnego pomiaru temperatury przez materiały półprzepuszczalne w wybranych zastosowaniach
45.  
Makowski Marcin
Wpływ temperatury, pH i szybkości separacji na adhezję polimerów imitujących białka adhezyjne małży
46.  
Marcinkowska Małgorzata
Nowa metoda do genotypowania powszechnego polimorfizmu liczby kopii (CNV) w genomie człowieka
47.  
Mądra Anna
Sukcesja owadów na zwłokach i rozkład zwłok świni domowej (Sus scrofa domestica) w zbiorowiskach zaroślowych
48.  
Meller Mikołaj
Badanie pojemności granicy faz elektroda/elektrolit w celu magazynowania energii
49.  
Michalak Michał
Charakterystyka mechanizmów regulacji kompleksu egzocystu w komórkach roślinnych
50.  
Mierzwa Dominik
Efektywność suszenia hybrydowego materiałów biologicznych
51.  
Misztal Wojciech
Analiza i ocena hałasu generowanego przez samolot wielozadaniowy F-16 oraz jego wpływ na środowisko
52.  
Mucha Sebastian
Zasoby genetyczne gatunków jeleniowatych objętych programami hodowlanymi w ogrodach zoologicznych na świecie
53.  
Napierała Krystyna
Konstruowanie klasyfikatorów regułowych z niezrównoważonych danych
54.  
Nowak Agnieszka
Modyfikacje genomu świni ekspresyjnymi konstrukcjami genowymi w celu uzyskania narządów opornych na ostre odrzucenie ksenoprzeszczepu
55.  
Olejnik Anna
Oznaczanie niskocząsteczkowych peptydów w formulacjach kosmetycznych oraz badanie ich przenikania przez błony syntetyczne
56.  
Olejnik Anna Maria
Optymalizacja transformacji zarodków mikrosporowych rzepaku ozimego przy użyciu Agrobacterium tumefaciens genami ABI1, CDPK6 i SKI oraz analiza ekspresji transgenów
57.  
Owczarzak Anita
Relacja między struktura a aktywnością biologiczną kompleksów wybranych metali z tioamidami, potencjalnych leków stosowanych w terapii antynowotworowej
58.  
Pawlak Piotr
Dojrzałość płciowa loszek a jakość oocytów
59.  
Pelińska Kinga
Analiza wybranych genów o potencjale onkogennym lub supresorowym pod kątem ich znaczenia w patogenezie płaskonabłonkowego raka krtani
60.  
Pietruczuk Karol
Wpływ zmienności wybranych parametrów fizykochemicznych na makrofitową ocenę stanu ekologicznego rzek
61.  
Pietrusiewicz Zofia
Uniwersalny system do wstępnego testowania in vitro nukleozydowych i nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy HIV-1
62.  
Piskorz Jarosław
Synteza oraz ocena fotochemiczna porfirazyn posiadających peryferyjny, skondensowany pierścień diazepinowy, związków o potencjalnym zastosowaniu w terapii fotodynamicznej
63.  
Plitta Beata
Nowe inhibitory DNA metylotransferazy
64.  
Poźniak Artur
Symulacje komputerowe modeli auksetyków za pomocą metody elementów skończonych
65.  
Przestacki Damian
Skrawalność kompozytu metalowo-ceramicznego w procesie toczenia z nagrzewaniem laserowym
66.  
Przybylska Agnieszka
Otrzymywanie pigmentów metodą adsorpcji wybranych barwników organicznych na nośniku tlenkowym TiO2-SiO2 oraz jego zmodyfikowanych formach
67.  
Puton Tomasz
Przewidywanie struktury RNA oraz oddziaływań białko-RNA
68.  
Rawłuszko Agnieszka
Regulacja epigenetyczna wybranych genów zaangażowanych w odpowiedź na hipoksję w raku jelita grubego
69.  
Rodewald Dorota
Nowe preparaty kosmetyczne w opakowaniach polimerowych zmodyfikowanych nanocząstkami srebra
70.  
Rojewski Jakub
Optymalizacja procesu spalania w przemysłowych silnikach gazowych zasilanych gazami ziemnymi nisko i wysokokalorycznymi
71.  
Rychlik Tomasz
Mikroflora produktów regionalnych Wielkopolski jako czynnik determinujący pochodzenie oraz źródło metabolitów o potencjalnych właściwościach funkcjonalnych
72.  
Sacha Jan
Spalanie syngazów i biogazów w silnie zawirowanym przepływie i podwyższonej temperaturze
73.  
Sałek Karina
Aktywność enzymatyczna szczepów środowiskowych w trakcie rozkładu węglowodorów alifatycznych i aromatycznych
74.  
Schmidt Adam
Uogólniony, wielorobotowy schemat rozszerzonego, wizyjnego systemu równoczesnej lokalizacji i budowy mapy
75.  
Seńczuk-Przybyłowska Monika
Ocena narażenia prenatalnego na benzodiazepiny –
ciąża pojedyncza i bliźniacza
76.  
Sielicka Maria
Projektowanie stabilności oksydacyjnej oleju lnianego tłoczonego na zimno z uwzględnieniem preferencji konsumenckich
i możliwości komercjalizacji produktu
77.  
Skupin-Mrugalska Paulina
Fotochemiczna oraz fotodynamiczna aktywność wybranych porfirynoidów inkorporowanych w nośniki liposomowe
o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym
78.  
Skupińska Mirosława
Poszukiwanie nowych terapeutyków na platformie syntetaz aminoacylo- tRNA
79.  
Sobiech Łukasz
Ocena substancji wpływających na skuteczność działania wybranych herbicydów
80.  
Sobkowiak Łukasz
Biogeneza małych RNA powstających z prekursorów wybranych mikro RNA Arabidopsis thaliana
81.  
Staszków Anna
Wykorzystanie technik spektrometrii mas do profilowania i analizy strukturalnej fenolowych metabolitów wtórnych w materiale roślinnym
82.  
Suszyńska-Zajczyk Joanna
Proteom N-homocysteinylacji u myszy i człowieka: Rola hydrolazy bleomycyny
83.  
Sybis Michał
Uproszczone algorytmy dekodowania sygnałów z modulacją z turbokodowaniem kratowym
84.  
Szaumkessel Marcin
Analiza profilu metylacji DNA i ekspresji genów ścieżki anconi/BRCA w płaskonabłonkowym raku krtani
85.  
Szczeszak Agata
Synteza i badania fizykochemiczne nanoluminoforów opartych o modyfikowany tlenek cynku i borany lantanowców
86.  
Szczołko Wojciech
Synteza, charakterystyka i właściwości biologiczne nowych układów porfirynoidowych o rozbudowanych grupach peryferyjnych
87.  
Szwarc-Rzepka Karolina
Wytwarzanie i charakterystyka fizykochemiczna zaawansowanych materiałów hybrydowych z zastosowaniem wielofunkcyjnych silseskwioksanów
88.  
Szydło Wiktoria
Specyficzność żywicielska szpeciela Aceria tosichella (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea) i jego rola w zasiedlaniu zbóż i infekowaniu zbóż wirusami roślinnymi
89.  
Taube Michał
Badania strukturalne wybranych białek uczestniczących w obronie przeciwko patogenom u Hordeum vulgare
90.  
Urbaniak Rafał
Analiza pracy kotłów małej mocy w warunkach zmiennych obciążeń cieplnych
91.  
Uszczyńska Barbara
Optymalizacja ścieżek analizy niestandardowych danych uzyskiwanych przy użyciu mikromacierzy DNA
92.  
Warowicka Alicja
Rola mitochondriów w rozwoju raka szyjki macicy zakażonej ludzkim wirusem brodawczaka
93.  
Wąsik Szymon
Informatyczne modele i algorytmy infekcji wirusowych
94.  
Wichniarek Radosław
Badania wskaźników techniczno-ekonomicznych wyrobów wykonywanych przyrostowo
95.  
Wierzchowiecka Magdalena
Analiza funkcjonalna wybranych białek oddziałujących z lipidami błon w systemie błon wewnętrznych komórek Arabidopsis thaliana
96.  
Woźna Magdalena
Molekularne podłoże zmian patologicznych błony śluzowej macicy suk dotkniętych zespołem endometritis - pyometra (EPC)
97.  
Wykrota Adam
Charakterystyka mieszanych struktur metalo-organicznych na ścianie (001) monokryształu krzemu i germanu
98.  
Wysokowski Marcin
Charakterystyka i zastosowanie funkcjonalnych nieorganiczno -organicznych biomateriałów, syntezowanych na drodze mineralizacji chitynowych szkieletów gąbek morskich
99.  
Zaprutko Tomasz
Farmakoekonomiczna ocena kosztów terapii osób ze zdiagnozowaną schizofrenią leczonych farmakologicznie oraz w skojarzeniu z terapią niefarmakologiczną
100.    
Zemleduch-Barylska Agata
Morfologiczne, biochemiczne i molekularne aspekty wzrostu topoli i wierzby na odpadach pogarbarskich
101.    
Zieleziński Andrzej
Identyfikacja domen WG/GW zaangażowanych w wiązanie białek Argonaute oraz analiza mechanizmów molekularnych odpowiedzialnych za ich zmienność
102.    
Gałgańska Hanna
Zmiany stanu oksydacyjno – redukcyjnego cytoplazmy
jako element komunikacji jądro komórkowe – mitochondrium
103.    
Gałgański Łukasz
Analiza funkcjonalna kompleksów kinaz MAP A. thaliana
w warunkach stresowych
104.    
Giera Wojciech
Rozdział ładunku w fotosystemie I. Badania z użyciem metod ultraszybkiej spektroskopii optycznej
105.    
Gojżewski Hubert
Adhezja monowarstw tioli badana metodą dynamicznej spektroskopii sił
106.    
Jakubowska-Burek Ludwika
Ocena przydatności badań mutacji
i polimorfizmów wybranych genów
do prognozowania przebiegu
choroby Leśniowskiego-Crohna

Aktualizacja listy rankingowej, w tym listy wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach projektu pt.: "Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski", Poddziałanie 8.2.2 PO KL

data publikacji: 28-09-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zaktualizowana została lista rankingowa, w tym lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach projektu pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Aktualna lista do pobrania poniżej.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania:

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia Wielkopolski

data publikacji: 04-09-2012

                          

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na konferencję

podsumowującą projekt pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski” realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Konferencja odbędzie się dnia 14 września 2012 r.
Miejsce: Dom Aukcyjny Adam’s, ul. Matejki 62, Poznań

Konferencja skierowana jest do osób posiadających status stypendysty w ramach projektu pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski” realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL, członków Komisji Stypendialnej przedmiotowego projektu oraz przedsiębiorców.

Harmonogram konferencji:

10:00 – 10:20 Rejestracja uczestników
10:20 – 10:30 Powitanie uczestników konferencji
10:30 – 10:55 Przedstawienie zrealizowanego projektu, Karolina Polowa – Oddział Projektów Własnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu
10:55 – 11:10 Prezentacja pracy naukowej doktorantki Anny Ekner-Grzyb „Ekologia jaszczurek Lacerta agilis oraz Zootoca vivipara: obciążenie pasożytnicze i presja drapieżnicza, jako główne czynniki kształtujące zachowania i strukturę populacji”
11:10 – 11:25 Prezentacja pracy naukowej doktorantki Joanny Banasiak „Identyfikacja pełnych transporterów ABCG Medicago truncatula oraz wstępna analiza funkcjonalna wybranych genów zaangażowanych w odpowiedź na stres biotyczny”
11:25 – 11:35 przerwa kawowa
11:35 – 11:50 Prezentacja pracy naukowej doktoranta Jakuba Baranka „Aktywność owadobójcza białek Bacillus thuringiensis w zwalczaniu szkodników roślin”
11:50 – 12:05 Prezentacja pracy naukowej doktoranta Krzysztofa Durkalec-Michalskiego „Ocena skuteczności podaży kwasu beta-hydroksy-beta-metylomasłowego (HMB) na wzrost wydolności fizycznej zawodników wybranych dyscyplin sportowych”
12:05 – 12:20 przerwa kawowa
12:20 – 12:35 Prezentacja pracy naukowej doktoranta Grzegorza Adamka „Modyfikacja warstwy wierzchniej nanokrystalicznych stopów tytanu do zastosowań na implanty”
12:35 – 12:50 Prezentacja pracy naukowej doktorantki Moniki Grajzer „Autokonfiguracja adresów w bezprzewodowych mobilnych sieciach ad hoc” 12:50 – 13:00 Zakończenie konferencji

Warunkiem udziału w konferencji członków Komisji Stypendialnej przedmiotowego projektu oraz zainteresowanych przedsiębiorców jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: k.polowa@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 12 września 2012 roku.

O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia ograniczonej liczby osób z danej instytucji. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanej konferencji udziela:
Oddział Projektów Własnych
tel. 61 846 38 03

Do pobrania:

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konferencja podsumowująca projekt pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

data publikacji: 14-08-2012

                       

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 14 września br. odbędzie się w Domu Aukcyjnym Adam’s, przy ul. Matejki 62 w Poznaniu konferencja podsumowującą projekt systemowy pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki skierowana do osób posiadających status stypendysty w ramach przedmiotowego projektu, członków Komisji Stypendialnej oraz zainteresowanych przedsiębiorców.

Na konferencji przedstawione zostaną m. in. prezentacje rozpraw doktorskich stypendystów. W trakcie konferencji możliwe będzie nawiązanie kontaktów oraz przeprowadzenie dyskusji z naukowcami, których pomysły na nowoczesne i innowacyjne technologie zainteresują przybyłych przedsiębiorców.

Szczegółowy harmonogram konferencji zostanie zamieszczony na stronie internetowej WUP z Poznaniu w terminie późniejszym.

 

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zobowiązanie doktorantów do uzyskania stopnia naukowego doktora w ramach projektu pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”

data publikacji: 05-07-2012

Zobowiązanie doktorantów do uzyskania stopnia naukowego doktora w ramach projektu pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż osobom, które we wniosku o przyznanie stypendium zobowiązały się do uzyskania stopnia naukowego doktora w okresie od 1.09.2012 r. do 31.03.2013 r., nie przysługuje prawo rezygnacji z przedmiotowego zobowiązania. Doktoranci, którzy nie będą mogli wywiązać się z podjętego zobowiązania ww. terminie, mają możliwość wycofania złożonego wniosku o przyznanie stypendium z dalszej procedury przydzielania dofinansowania przed podpisaniem umowy. W powyższej sytuacji konieczne jest zachowanie formy pisemnej.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista rankingowa, w tym lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania – po zakończeniu procedury losowania w ramach projektu pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 PO KL

data publikacji: 17-05-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zakończono ocenę merytoryczną wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W dniu 14 maja 2012 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu odbyło się komisyjne losowanie wniosków, które otrzymały po 60 punktów. W wyniku losowania ustalono pozycje przedmiotowych wniosków na liście rankingowej.

Łącznie rekomendowanych do dofinansowania zostało 101 wniosków (w załączeniu aktualna lista rankingowa, w tym lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania).

Jednocześnie WUP w Poznaniu zawiadamia, iż w momencie wystąpienia oszczędności zgodnie z § 6 ust. 14 i 15 Regulaminu Stypendialnego dofinansowanie otrzyma kolejny wniosek z listy rankingowej, który uzyskał największą liczbę punktów, o czym WUP w Poznaniu niezwłocznie poinformuje w formie pisemnej.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania:

Lista rankingowa wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pt.: "Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski", Poddziałanie 8.2.2 PO KL

data publikacji: 11-05-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Komisja Stypendialna ds. oceny merytorycznej wniosków oceniła łącznie 342 wnioski.

W roku akademickim 2011/2012 zaplanowano przydzielenie 100 stypendiów doktorantom, których wnioski podczas oceny merytorycznej otrzymają najwyższą ilość punktów.

Ze względu na równą ilość punktów otrzymanych przez wnioski znajdujące się na pozycji od 92 do 109, zgodnie § 6 ust.16 Regulaminu Stypendialnego odbędzie się jawne losowanie osób, które zostaną rekomendowane do dofinansowania.

WUP w Poznaniu zawiadamia, że losowanie odbędzie się 14 maja br. o godz. 10.00. w siedzibie WUP w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37 w budynku C, sala nr 111. W losowaniu mogą wziąć udział doktoranci, którzy podczas oceny merytorycznej otrzymali 60 punktów. 

Ostateczna lista rankingowa, w tym lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania zostanie opublikowana na stronie internetowej WUP w Poznaniu po zakończeniu procedury losowania.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania:

Zakończenie oceny formalnej wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 PO KL

data publikacji: 11-04-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 19 marca br. zakończono ocenę formalną wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Spośród 351 wniosków, które wpłynęły do WUP w Poznaniu, 2 wnioski zostały wycofane, 7 wniosków odrzucono z powodu niespełnienia wymogów formalnych określonych w § 5 ust. 3 Regulaminu Stypendialnego. Do oceny merytorycznej przekazano 342 wnioski spełniające wszystkie kryteria formalne.

Od dnia 19 marca br. trwają obrady Komisji Stypendialnej ds. oceny merytorycznej wniosków, w skład której wchodzą pracownicy WUP w Poznaniu oraz eksperci w dziedzinach, których dotyczą prace naukowe, legitymujący się stopniem naukowym minimum doktora habilitowanego.

Ponadto WUP w Poznaniu informuje, iż lista rankingowa oraz lista osób rekomendowanych do dofinansowania zostaną opublikowane na stronie internetowej WUP w Poznaniu po zakończeniu obrad Komisji.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Statystyka dotycząca wniosków o przyznanie stypendium złożonych w ramach projektu pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 PO KL - według uczelni, na której kształcą się doktoranci

data publikacji: 11-04-2012


Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ocena formalna Wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 PO KL

data publikacji: 20-01-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w wyniku ogłoszonego w dniu 14 grudnia 2011 r. naboru Wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do WUP w Poznaniu wpłynęło 351 Wniosków doktorantów o przyznanie stypendium.

Obecnie trwa ocena formalna przedmiotowych Wniosków przeprowadzana na podstawie Karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu Stypendialnego. O wynikach oceny formalnej doktoranci zostaną poinformowani pisemnie.

Jednocześnie WUP w Poznaniu zawiadamia, iż zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu Stypendialnego Wnioski o przyznanie stypendium spełniające wszystkie kryteria formalne zostaną przekazane do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Stypendialną złożoną z pracowników WUP w Poznaniu oraz ekspertów w dziedzinach, których dotyczą prace naukowe, legitymujących się stopniem naukowym minimum doktora habilitowanego.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stypendia dla doktorantów rok 2011/2012

data publikacji: 14-12-2011

Projekt pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 PO KL – nabór Wniosków o przyznanie stypendium w roku akademickim 2011/2012

                     

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza nabór Wniosków o przyznanie stypendium dla doktorantów wielkopolskich uczelni wyższych realizujących prace doktorskie w dziedzinach istotnych dla rozwoju Wielkopolski w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w terminie od dnia 14 grudnia 2011 r. do dnia 9 stycznia 2012 r. włącznie. 

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez doktoranta Wniosku o przyznanie stypendium wraz z załącznikami określonymi w Regulaminie Stypendialnym (niezbędne dokumenty do pobrania poniżej) w formie papierowej, w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, przy ul. Kościelnej 37, 60-537 Poznań, budynek C. Wnioski można składać osobiście lub nadsyłać za pośrednictwem operatora pocztowego. W przypadku Wniosków nadsyłanych pocztą decyduje data wpływu do sekretariatu WUP w Poznaniu.

Jednocześnie WUP w Poznaniu informuje, iż dnia 19 grudnia 2011 r. w sali nr 55 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu (budynek B) w godzinach od 9:00 – 14:30 odbędzie się spotkanie (w podziale na grupy) dla osób zainteresowanych udziałem w przedmiotowym projekcie. Podczas spotkania zostaną przedstawione szczegółowe warunki ubiegania się o stypendium, w tym dokumenty niezbędne w procedurze aplikacyjnej.

Harmonogram spotkania przedstawia się następująco:

  • 9:00 – 10:30 – I grupa 
  • 11:00 – 12:30 – II grupa 
  • 13:00 – 14:30 – III grupa

Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres poczty elektronicznej p.rybka@wup.poznan.pl do dnia 16 grudnia br. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w przedmiotowym spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. 

Do pobrania:

Dodatkowych informacji dotyczących zasad rekrutacji, warunków i trybu przyznawania stypendiów udzielają pracownicy WUP w Poznaniu pod numerem telefonu  61 846 38 03 lub 61 846 38 18.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego