Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiana załączników do Regulaminu Stypendialnego

data publikacji: 04-11-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zmianie uległy załączniki nr 5 (Umowa) i nr 9a (Zobowiązanie doktoranta) do Regulaminu Stypendialnego określającego zasady rekrutacji, warunki i tryb przyznawania stypendiów dla doktorantów w ramach projektu pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, Działania 8.2, Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pozostałe postanowienia Regulaminu Stypendialnego nie ulegają zmianie.

Do pobrania: