Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiana stanowiska Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pozbawiania bezrobotnych z prawem do zasiłku statusu osoby bezrobotnej

data publikacji: 09-11-2011

W związku z pismem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pozbawiania bezrobotnych z prawem do zasiłku statusu osoby bezrobotnej ze względu na posiadanie tytułu ubezpieczenia związanego ze skierowaniem na szkolenie/staż/przygotowanie zawodowe dorosłych przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy oraz w nawiązaniu do informacji zamieszczonej na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, WUP w Poznaniu przedstawia aktualne, zmienione stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Do bezrobotnych z prawem do zasiłku zastosowanie znajduje zastrzeżenie zawarte w art. 9 ust. 6a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585, z późn. zm.), zgodnie z którym w stosunku do osób:

  • pobierających zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie integracyjne lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy, zwanymi dalej „bezrobotnymi”; 
  • pobierających stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych, zwanymi dalej „osobami pobierającymi stypendium”; 
  • oraz pobierających stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych, zostaje wyłączony tytuł do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, wynikający z uzyskania przez nie prawa do pobierania stypendium z tytułu uczestnictwa w szkoleniu/ stażu/ przygotowaniu zawodowym dorosłych, na które zostali skierowani przez podmiot inny niż powiatowy urząd pracy. Bezrobotni ci podlegać będą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego tylko z tytułu pobierania zasiłku dla bezrobotnych i nie zaistnieje wobec nich odrębny tytuł do objęcia ubezpieczeniem społecznym.

 

W związku z powyższym, powiatowy urząd pracy nie powinien w sposób automatyczny pozbawiać statusu bezrobotnego osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku, która jednocześnie zostaje skierowana przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy np. na szkolenie i pobiera z tego tytułu stypendium, gdyż art. 2 ust 1 pkt 2 lit. l ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, z późn. zm.) nie stanowi podstawy do automatycznego pozbawiania takiej osoby statusu bezrobotnego.

Jednocześnie zwraca się uwagę, iż powiatowy urząd pracy może pozbawić danego bezrobotnego z prawem do zasiłku posiadanego statusu, gdyż zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, bezrobotny musi być osobą zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Jeżeli zatem udział w szkoleniu/stażu/przygotowaniu zawodowym dorosłych ze skierowania innego podmiotu niż powiatowy urząd pracy, z uwagi na jego okres trwania oraz harmonogram zajęć, wiązać się będzie z brakiem gotowości do podjęcia pracy – to powiatowy urząd pracy na tej podstawie powinien pozbawić danego bezrobotnego z prawem do zasiłku posiadanego statusu. W takiej sytuacji jednak powiatowy urząd pracy powinien oprzeć pozbawienie statusu bezrobotnego na analizie każdego indywidualnego przypadku pod kątem braku gotowości do podjęcia pracy.

Należy również podkreślić, iż zastrzeżenie zawarte w przywołanym art. 9 ust. 6a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie obejmuje bezrobotnych bez prawa do zasiłku, gdyż nie są oni objęci ubezpieczeniami społecznymi. W momencie uzyskania przez taką osobę stypendium z tytułu uczestnictwa w szkoleniu/stażu/przygotowaniu zawodowym dorosłych, na które został skierowany przez podmiot inny niż powiatowy urząd pracy, pojawia się obowiązek ubezpieczenia z tego tytułu. W związku z powyższym zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 2 lit. l ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osoby takie zostaną pozbawione statusu bezrobotnego.

Reasumując, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż to powiatowy urząd pracy będzie odpowiadał za dopilnowanie, czy pozostawić, czy też pozbawić osobę uczestniczącą w szkoleniu PO KL statusu bezrobotnego. Jednocześnie zgodnie z § 41 ust. 11 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osoby bezrobotne biorące udział bez skierowania starosty w szkoleniach finansowanych z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu, organizowanych przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy, powiadamiają powiatowy urząd pracy o udziale w szkoleniu w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.

Obowiązkiem Beneficjenta jest informowanie przyszłych uczestników swojego projektu (osoby bezrobotne) o ewentualnych konsekwencjach udziału w projekcie.