Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkurs zamknięty 1/POKL/9D.1.1/11

data publikacji: 09-11-2011

W terminie od 09.11.2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przyjmuje w trybie konkursu zamkniętego wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Projekty innowacyjne testujące wdrażane w trybie konkursowym.

Projekty innowacyjne testujące
 Priorytetu  IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
Informacja o naborze
Termin składania wniosku:
od dnia 09.11.2011 roku do dnia 09.12.2011 roku  
w godzinach od 7.30 do 15.30
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Harmonogram konkursu dostępny na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl.
Miejsce składania wniosku:
W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
Sposób składania wniosku:
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście w godzinach pracy Urzędu.
Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).
Na co i kto może składać wnioski
Kto może składać wnioski:
O dofinansowanie mogą występować  wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
Na co można otrzymać dofinansowanie:
 
Tematy:
1. Proces dydaktyczny ukierunkowany na efekty uczenia się, w tym kształtujący kompetencje twórczego myślenia, innowacyjności i pracy zespołowej wśród uczniów, a także wspierający budowanie zaufania społecznego i kapitału społecznego.
2. Stworzenie systemu motywowania nauczycieli w zakresie tworzenia nowych, innowacyjnych programów, metod, technik i narzędzi nauczania.
W ramach ogłoszonego konkursu mogą być realizowane wyłącznie projekty innowacyjne testujące wpisujące się w Tematy: „Proces dydaktyczny ukierunkowany na efekty uczenia się, w tym kształtujący kompetencje twórczego myślenia, innowacyjności i pracy zespołowej wśród uczniów, a także wspierający budowanie zaufania społecznego i kapitału społecznego”, „Stworzenie systemu motywowania nauczycieli w zakresie tworzenia nowych, innowacyjnych programów, metod, technik i narzędzi nauczania”, których celem jest opracowanie oraz upowszechnienie i wdrożenie innowacyjnego procesu dydaktycznego ukierunkowanego na efekty uczenia się, w tym kształtującego kompetencje twórczego myślenia, innowacyjności i pracy zespołowej wśród uczniów, a także wspierającego budowanie zaufania społecznego i kapitału społecznego lub stworzenie systemu motywowania nauczycieli w zakresie tworzenia nowych, innowacyjnych programów, metod, technik i narzędzi nauczania.
Kryteria wyboru projektów:
Określone w pkt. VI Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9/D.1.1/11.
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
poziom dofinansowania projektów wynosi 100% wydatków kwalifikowanych
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
nie dotyczy
Minimalna wartość projektu:
500 000,00 PLN
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Na realizację projektów wyłonionych do realizacji
 w ramach konkursu dostępna jest kwota
5 000 000,00 PLN
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Konkursy/nabór projektów/Konkurs nr 1/POKL/9/D.1.1/11.
Wzór umowy o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Konkursy/nabór projektów/Konkurs nr 1/POKL/9/D.1.1/11.
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Określone w pkt. 6.7 Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego  nr  1/POKL/9/D.1.1/11.
Ważne informacje:
Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące.
Dokumentacja konkursowa jest dostępna
w Punkcie Informacyjnym
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A
oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl
Linki
www.efs.wup.poznan.pl

Dokumentacja Konkursowa