Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Aktualizacja wzoru umowy o dofinansowanie realizacji projektu

data publikacji: 25-11-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż uaktualnieniu ulega załącznik nr 16 umowy o dofinansowanie realizacji projektu Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i przyjmuje on nazwę: Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Jednocześnie doprecyzowaniu podlegają załącznik nr 13 Wzór oświadczenia o nieskorzystaniu z pomocy de minimis i załącznik nr 14 Wzór oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w zakresie wskazania bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych*.

*) W przypadku podmiotów, u których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, pod uwagę należy wziąć lata obrotowe.

Do pobrania: