Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja na temat niewykorzystanych środków dofinansowania z 2011 roku - dotyczy projektów realizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

data publikacji: 28-11-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z brakiem rozporządzenia Rady Ministrów wynikającego z art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o środkach niewygasających, WUP zwalnia Beneficjentów z obowiązku zwracania dotychczas zgłoszonych środków, które nie zostaną wydatkowane w bieżącym roku w terminie wskazanym w § 5 ust. 12 Aneksu do umowy ramowej, tj. do 30 listopada bieżącego roku.

Niezależnie od powyższego, WUP zaznacza, że dofinansowanie otrzymane przez Beneficjentów w formie dotacji celowej z budżetu krajowego (odpowiednio Paragraf 2009 – wydatki bieżące oraz Paragraf 6209 – wydatki majątkowe) w części niewykorzystanej do końca 2011 roku podlega zwrotowi najpóźniej do 31 grudnia 2011 roku na rachunek bankowy Instytucji Pośredniczącej, zgodnie z § 5 ust. 14 aneksu do umowy ramowej.

Dodatkowo, WUP przypomina, iż Beneficjenci realizujący projekty systemowe na podstawie umowy ramowej, których realizacja w danym roku budżetowym następuje zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie (§ 3 ust. 3 umowy ramowej/aneksu do umowy ramowej), zobowiązani są dokonać zwrotu niewykorzystanych środków z budżetu środków europejskich (odpowiednio Paragraf 2007 – wydatki bieżące oraz Paragraf 6207 – wydatki majątkowe) w ciągu 30 dni kalendarzowych od zakończenia okresu realizacji projektu określonego we wniosku o dofinansowanie projektu tj. do 30 stycznia 2012 roku.

Z uwagi na konieczność weryfikacji przez IP dokonanych przez Beneficjentów zwrotów, WUP w Poznaniu prosi o zamieszczenie w tytule przelewu następujących informacji :

  • numer projektu; 
  • rodzaj zwróconych środków: niewykorzystane środki w związku z zakończeniem realizacji projektu w 2011 roku, korekta finansowa, nieprawidłowość finansowa, przychód; 
  • paragrafy zgodnie z klasyfikacją budżetową (§ 2009 – środki bieżące, § 6209 – środki majątkowe dla środków z budżetu państwa oraz § 2007 – środki bieżące, § 6207 – środki majątkowe dla środków europejskich); 
  • wysokość oraz rodzaj odsetek, jeśli są zawarte w zwracanej kwocie.

 

Ze względu na konieczność rozliczenia środków dotacji celowej przez Instytucję Pośredniczącą do 20 stycznia 2012 roku, zobowiązuje się Beneficjentów, aby w ciągu 5 dni roboczych od dnia dokonania zwrotu dotacji celowej, przesłali na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu rozliczenie kasowe środków otrzymanych w 2011 roku (Załącznik 1). Do raportu kasowego należy załączyć wyciąg bankowy potwierdzający saldo rachunku bankowego na dzień 31 grudnia 2011 roku.

1) W związku z ograniczoną ilością znaków w tytule przelewu informacje dotyczące zwróconych środków mogą być zapisane skrótami umożliwiającymi ich identyfikację. Jeżeli zaś informacje nie mieszczą się w tytule przelewu można w dniu dokonania zwrotu przesłać wyjaśnienia drogą elektroniczną na adres: i.fratczak@wup.poznan.pl z podaniem w tytule e-maila kwoty zwrotu oraz daty dokonania zwrotu.

Do pobrania: