Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja na temat niewykorzystanych środków dotacji 2011 – nie dotyczy projektów realizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

data publikacji: 28-11-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z brakiem rozporządzenia Rady Ministrów wynikającego z art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Instytucja Pośrednicząca nie przewiduje w bieżącym roku zgłoszenia środków dotacji celowej niewykorzystanych z końcem roku budżetowego jako niewygasające. W związku z powyższym WUP zwalnia Beneficjentów z obowiązku zwracania dotychczas zgłoszonych środków, które nie zostaną wydatkowane w bieżącym roku w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu, tj. do 30 listopada bieżącego roku.

Niezależnie od powyższego WUP przypomina, iż zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, dofinansowanie otrzymane przez Beneficjentów w formie dotacji celowej z budżetu krajowego (odpowiednio Paragraf 2009 – wydatki bieżące oraz Paragraf 6209 – wydatki majątkowe) w części niewykorzystanej do końca 2011 roku podlega zwrotowi najpóźniej do 31 grudnia 2011 roku na rachunek bankowy Instytucji Pośredniczącej. Z uwagi na konieczność weryfikacji przez IP dokonanych przez Beneficjentów zwrotów, WUP w Poznaniu prosi o zamieszczenie w tytule przelewu następujących informacji (1):

  • numer projektu;
  • rodzaj zwróconych środków: niewykorzystane w związku z końcem roku budżetowego, korekta finansowa, nieprawidłowość finansowa, przychód; 
  • paragrafy zgodnie z klasyfikacją budżetową (§ 2009 – środki bieżące, § 6209 – środki majątkowe z budżetu państwa) gdy dotyczy; 
  • rok, w którym przekazane zostały środki, których dotyczy zwrot; 
  • wysokość oraz rodzaj odsetek, jeśli są zawarte w zwracanej kwocie.

 

Dodatkowo, w ciągu 5 dni roboczych od dnia dokonania powyższego zwrotu należy przesłać na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu rozliczenie kasowe środków otrzymanych w 2011 roku (Załącznik nr 1) wraz z wyciągiem bankowym potwierdzającym saldo rachunku bankowego na dzień 31 grudnia 2011 roku. Akceptacja raportu kasowego przez IP oraz dostępność środków są warunkami przekazania zwróconych środków na początku kolejnego roku budżetowego.

Jednocześnie WUP przypomina, iż zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu w ramach PO KL oraz Zasadami finansowania PO KL dofinansowanie, które Beneficjenci otrzymali na realizację projektów w formie płatności z budżetu środków europejskich (odpowiednio Paragraf 2007 – wydatki bieżące oraz Paragraf 6207 – wydatki majątkowe), nie podlega zwrotowi z końcem roku budżetowego i rozliczane jest zgodnie z terminami wynikającymi z zawartej Umowy o dofinansowanie projektu.

1) W związku z ograniczoną ilością znaków w tytule przelewu informacje dotyczące zwróconych środków mogą być zapisane skrótami umożliwiającymi ich identyfikację. Jeżeli zaś informacje nie mieszczą się w tytule przelewu można w dniu dokonania zwrotu przesłać wyjaśnienia drogą elektroniczną na adres: i.fratczak@wup.poznan.pl z podaniem w tytule e-maila kwoty zwrotu oraz daty dokonania zwrotu.

Do pobrania: