Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Aktualizacja listy rankingowej i listy stypendystów w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski” – Poddziałanie 8.2.2 PO KL, stan na 24.11.2011 r.

data publikacji: 02-12-2011

W związku z zaistnieniem w trakcie realizacji projektu nowych okoliczności nieznanych w momencie wyboru wniosków i niezależnych od WUP w Poznaniu a mających wpływ na wynik oceny zgodnie z § 5 ust. 16 i 17 Regulaminu Stypendialnego w ramach projektu pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 PO KL aktualizacji uległa lista rankingowa wniosków oraz lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Powodem wprowadzenia aktualizacji jest anulowanie przez kilku doktorantów wcześniejszego zobowiązania dotyczącego podejścia do obrony rozprawy doktorskiej w trakcie trwania projektu lub w ciągu 6 miesięcy od jego zakończenia, co spowodowało umniejszenie im punktów i zmianę miejsca na liście rankingowej. Ponadto kilku doktorantów rekomendowanych do dofinansowania uzyskało stopień naukowy doktora przed podpisaniem deklaracji uczestnictwa w projekcie, wykluczając się tym samym z grupy docelowej projektu. Po konsultacjach z Instytucją Zarządzającą PO KL osoby te zostały wyłączone z listy rankingowej z powodu niespełnienia warunku kwalifikowalności w ramach przedmiotowego projektu. Aktualne listy są do pobrania poniżej.

Do pobrania: