Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Formularz PEFS 2007

data publikacji: 11-07-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca zakończyła prace związane z przygotowaniem narzędzia informatycznego „Formularz PEFS 2007” do zbierania danych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Beneficjenci są bowiem zobowiązani załączać do wniosku Beneficjenta o płatność wypełniony „Formularz PEFS 2007”.

W załączeniu znajduje się aplikacja wraz z instrukcją wypełniania formularza PEFS 2007, procedurą importu plików tekstowych do przedmiotowego formularza oraz przykładowy plik tekstowy. 

W związku z ochroną danych osobowych, przedmiotowy formularz należy dostarczać do WUP w Poznaniu osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru. Dodatkowo, nośnik elektroniczny, na którym zapisano dane osobowe, należy umieścić w kopercie oznaczonej opisem: „ZASTRZEŻONE”.
W przypadku, gdy wniosek Beneficjenta o płatność został zaakceptowany przed 14 lipca br., wypełniony formularz należy przesłać wraz z kolejnym wnioskiem o płatność. W przeciwnym wypadku, należy go dostarczyć wraz z korektą wniosku o płatność. Dla Beneficjentów, których projekty zostały zakończone oraz rozliczone przed 14 lipca br., termin przesłania formularza PEFS wyznacza się na 25 lipca br.

Jednocześnie WUP przypomina, iż w związku z obowiązkiem przetwarzania danych osobowych uczestników projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zgodnie z § 20 ust. 4 umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO KL, ze strony Beneficjenta do przetwarzania danych dopuszczone mogą być jedynie osoby, które uzyskały imienne upoważnienie, zgodnie z art. 37 ustawy, o której mowa w ust. 1, po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych, do których osoby te uzyskają dostęp w związku z wykonywaniem umowy. 
Ponadto, uczestnik projektu, przed rozpoczęciem udziału w projekcie, powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
W załączeniu znajdują się następujące wzory: upoważnienie osób przetwarzających dane osobowe w ramach projektu oraz oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Należy zaznaczyć, iż wskazane formularze zostaną w najbliższym czasie dołączone do umowy o dofinansowanie realizacji projektu w ramach PO KL w formie załącznika.

W przypadku pytań lub wątpliwości, do kontaktu wyznaczono p. Marię Nieznalską-Kaseja (nr telefonu: 0-61 846-38-98, adres e-mail: m.kaseja@wup.poznan.pl.)

Zobacz: Ważne dokumenty