Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wizyty wspierające w ofercie RO EFS w województwie wielkopolskim

data publikacji: 02-07-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w ofercie pięciu Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego świadczących usługi na terenie województwa wielkopolskiego w ramach posiadanej przez nie oferty wsparcia pojawiła się nowa usługa bezpłatnego doradztwa, tj. wizyta wspierająca.

Wizyta wspierająca to szczególny rodzaj doradztwa, polegający na diagnostyce i rekomendacjach, których podstawą jest analiza dokumentacji projektu w trakcie jego realizacji. Celem wizyty wspierającej jest zapewnienie pomocy merytorycznej w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS. Natomiast, wynikiem przedmiotowej wizyty jest dostarczenie Beneficjentowi, do jego wyłącznej wiadomości, informacji na temat poprawności realizacji określonych aspektów i rekomendacji służących usprawnieniu realizacji podejmowanych w projekcie działań. Beneficjent nie ponosi kosztów wizyty wspierającej, jednakże jej przeprowadzenie odbywa się z inicjatywy Beneficjenta.

Przykładowe zagadnienia poruszane podczas wizyty wspierającej:

  • Prawidłowość rozliczeń finansowych; 
  • Kwalifikowalność wydatków, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków dotyczących personelu projektu; 
  • Sposób rekrutacji uczestników projektu; 
  • Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu; \
  • Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta; 
  • Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych; 
  • Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.