Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL

data publikacji: 13-12-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniu 29 sierpnia 2011r., w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.1.2/1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Podczas posiedzenia Komisji dokonano oceny wniosków, które po procedurze odwoławczej przeszły pozytywnie ocenę formalną. Z uwagi na fakt, iż termin ich złożenia gwarantował przekazanie wniosków do oceny merytorycznej dokonywanej podczas Pierwszego Posiedzenia Komisji Oceny Projektów, wniosek o dofinansowanie, który uzyskał podczas oceny merytorycznej liczbę punktów uprawniającą do uzyskania dofinansowania tj. (spełnił próg punktowy ustalony podczas Pierwszego Posiedzenia Komisji Oceny Projektów) został rekomendowany do dofinansowania i otrzymał dofinansowanie.

Do pobrania: