Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

"Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych", Poddziałanie 9.1.3 PO KL – ocena Wniosków o przyznanie stypendium

data publikacji: 21-12-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w wyniku naboru Wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego w ramach projektu systemowego pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Poddziałanie 9.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wpłynęły 1026 Wnioski o przyznanie stypendium.

Obecnie trwają prace nad oceną formalną Wniosków o przyznanie stypendium. Zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu Stypendialnego o wynikach oceny Wniosku o przyznanie stypendium uczeń pełnoletni lub Reprezentant ucznia niepełnoletniego zostanie poinformowany pisemnie.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego