Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowe wersje dokumentów i wytycznych programowych obowiązujące od 1 stycznia 2012 r.

data publikacji: 30-12-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązują zaktualizowane wersje następujących dokumentów oraz wytycznych programowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dostępne poniżej w wersji elektronicznej do pobrania:

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013
(wersja obowiązująca od 5 grudnia 2011 r. - po przeglądzie śródokresowym)
2. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
(wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.)
3. Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.)
4. Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.)
5. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.)
6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.)
7. Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki
(wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.)
8. Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej
(wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.)
9. Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.)
10. Zasady systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
(wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.)
Załączniki do Zasad systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
Informacja kwartalna z realizacji PO KL
(wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.)
Sprawozdanie/korekta sprawozdania z realizacji Priorytetu/Priorytetów w ramach PO KL
(wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.)
Załączniki do sprawozdania z realizacji Priorytetu w ramach PO KL
(wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.)
Wzór listy sprawdzającej do sprawozdania z realizacji Priorytetu w ramach PO KL
(wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.)
Sprawozdanie/korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach PO KL
(wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.)
Załączniki do sprawozdania z realizacji Działania w ramach PO KL
(wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.)
Wzór listy sprawdzającej do sprawozdania z realizacji Działania
Załącznik nr 2 do wniosku Beneficjenta o płatność
(wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.)
11. Podręcznik wskaźników Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
(wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.)
12. Zasady kontroli Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.)
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż ww. zaktualizowane wersje wytycznych oraz dokumentów programowych dodatkowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Program PO KL/Ważne dokumenty/Dokumenty aktualnie obowiązujące w ramach PO KL.