Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowa wersja Zakresu realizacji projektów partnerskich określonego przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

data publikacji: 02-01-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 20 grudnia 2011 r. zatwierdzona została znowelizowana wersja Zakresu realizacji projektów partnerskich określonego przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie obejmują:

  1. Podkreślenie, że zgodnie z Zasadami finansowania Programu Kapitał Ludzki (PO KL) idea partnerstwa nie dopuszcza możliwości zlecania świadczenia usług, czy zakupu towarów pomiędzy beneficjentem (liderem) a partnerami, w tym także angażowania pracowników/współpracowników partnerów przez beneficjenta (lidera).
  2. Doprecyzowanie zapisów dotyczących składu powoływanej w ramach projektu partnerskiego realizowanego w trybie systemowym Grupy Sterującej (zgodnie z zapisami wprowadzonymi w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL).
  3. Doprecyzowanie zapisów stanowiących, że partnerstwa w rozumieniu dokumentu nie stanowi ukonstytuowany już podmiot zrzeszający instytucjonalnie organizacje i instytucje, taki jak np. związek stowarzyszeń lub stowarzyszenie – lokalna grupa działania.
  4. Doprecyzowanie katalogu sytuacji, w których nie może zostać zawarte partnerstwo z powodu powiązań istniejących między podmiotami, które mają wejść w skład potencjalnego partnerstwa.
  5. Podkreślenie, że złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w partnerstwie nie oznacza, że w momencie złożenia wniosku między liderem a jego partnerami musi być zawarta umowa partnerska (umowa musi być zawarta najpóźniej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie).
  6. Doprecyzowanie zapisów minimalnego zakresu umowy partnerskiej wynikające z uwzględnienia uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych dokumentu.

Zapisy nowej wersji Zakresu realizacji projektów partnerskich określonego przez IZ PO KL obowiązują od 1 stycznia 2012 roku.

Pliki do pobrania:
1. Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2. Podsumowanie uwag z konsultacji