Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiana terminu KOP 9.2

data publikacji: 14-07-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pragnie poinformować, iż w związku z dużą ilością wniosków aplikacyjnych przekazanych do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów powołaną dla Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, i w związku z tym wydłużeniem terminu posiedzenia przedmiotowej Komisji, obrady Komisji Oceny Projektów powołanej dla Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego rozpoczną się w dniu 21 lipca 2008r.

Aby wniosek został przekazany do oceny merytorycznej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, należało go złożyć co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem Komisji, tj. do dnia 02 lipca 2008 r. włącznie.