Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowa wersja Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

data publikacji: 02-01-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 22 grudnia 2011 r. wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski zatwierdził zmienione Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nowe Zasady obowiązują od dnia 1 stycznia 2012 r.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie to:

  • zmieniono taryfikator dotyczący określania korekt finansowych za naruszenie zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • skrócono termin weryfikacji każdej kolejnej wersji wniosku o płatność do 15 dni roboczych, pozostawiając termin 20 dni roboczych w przypadku pierwszej przedłożonej wersji wniosku o płatność,
  • ujednolicono metody zwalniania beneficjentów z załączania wyciągów bankowych lub innych równoważnych dokumentów składanych wraz z wnioskiem o płatność,
  • dopuszczono, za zgodą Instytucji Pośredniczącej/ Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) składanie wniosku o płatność wyłącznie w wersji elektronicznej, pod warunkiem opatrzenia go podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
  • ponadto w przypadku gdy uzasadnia to zakres wsparcia udzielanego uczestnikom projektu, dopuszczono możliwość sporządzania deklaracji uczestnictwa w formie elektronicznej lub telefonicznej,
  • jednocześnie zgodnie z interpretacją Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przesłanką legalności przetwarzania w zbiorze pod nazwą Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 danych osobowych uczestników projektów realizowanych w ramach PO KL jest niezbędność tych danych dla zrealizowania uprawnienia lub spełniania obowiązku wynikającego z przepisu prawa, tym samym z dniem 1 stycznia 2012 r. nie będzie wymagane zbieranie od uczestników projektów zgody przetwarzania ich danych.

Pliki do pobrania:
1. Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2. Podsumowanie uwag z konsultacji