Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach konkursu otwartego nr POKL/9.2/1/11

data publikacji: 03-01-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniu 16 września 2011r., w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.2/1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Podczas posiedzenia Komisji dokonano oceny wniosku, który po procedurze odwoławczej przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Z uwagi na fakt, iż termin jego złożenia gwarantował przekazanie wniosku do oceny merytorycznej dokonywanej podczas Pierwszego Posiedzenia Komisji Oceny Projektów, wniosek o dofinansowanie, który uzyskał podczas oceny merytorycznej liczbę punktów uprawniającą do uzyskania dofinansowania tj. (spełnił próg punktowy ustalony podczas Pierwszego Posiedzenia Komisji Oceny Projektów) został rekomendowany do dofinansowania i otrzymał dofinansowanie.

LISTA RANKINGOWA w ramach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego