Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

data publikacji: 03-01-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż znowelizowano Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie obejmują:

  1. Dostosowanie treści dokumentu do zmian wprowadzonych w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL (w szczególności w związku z brakiem możliwości składania od 1 stycznia 2012 r. nowych wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.3 i 7.3 PO KL).
  2. Wprowadzenie zapisów dotyczących powoływania w ramach projektu Grupy Sterującej (zgodnie z zapisami wprowadzonymi w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL).
  3. Dostosowanie zapisów do wprowadzonej w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL możliwości składania wniosku o dofinansowanie drogą elektroniczną.
  4. Doprecyzowanie – zgodnie z wcześniejszymi interpretacjami Instytucji Zarządzającej PO KL – informacji dotyczących oceny potencjału finansowego projektodawcy.
  5. Doprecyzowanie części dotyczącej szczegółowego budżetu projektu.
    Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL będzie obowiązywać w odniesieniu do wniosków o dofinansowanie składanych od 1 stycznia 2012 roku.

Jednocześnie 27 grudnia 2011 r. Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki (IZ PO KL) udostępniła wersję 7.5 Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA) zawierającą opisane wyżej zmiany. Aplikacja dostępna jest pod adresem: http://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GWA75. Równolegle, do 1 stycznia 2012 r., pod adresem http://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/ będzie utrzymywana wersja 6.4 GWA. Od 2 stycznia 2012 r. pod wskazanym adresem pozostanie wyłącznie wersja 7.5.
Jednocześnie, w wersji 7.5 GWA, została udostępniona funkcjonalność, która pozwala na otworzenie i wprowadzenie ewentualnych zmian do wniosków o dofinansowanie projektu przygotowanych do 31 grudnia 2011 r. w wersji 6.4 oraz w przypadku wniosków powstałych do 31 grudnia 2010 r. w wersji 5.3 GWA.

Pliki do pobrania:
1. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2. Zestawienie uwag do instrukcji