Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowa wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

data publikacji: 03-01-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 15 grudnia 2011 r. Minister Rozwoju Regionalnego zatwierdziła zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wprowadzane w ramach tegorocznej aktualizacji Wytycznych zmiany zostały poddane konsultacjom, które trwały od września do listopada 2011 r.

Wytyczne były również przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki, które odbyło się 5-6 grudnia 2011 r. Zestawienie zgłoszonych podczas konsultacji zewnętrznych uwag wraz ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej (IZ) PO KL oraz szczegółowymi wyjaśnieniami do kwestii, które nie zostały uwzględnione, jest zamieszczone na stronie internetowej www.efs.gov.pl w zakładce Dokumenty i Wytyczne/Wytyczne obowiązujące.

W wyniku uwzględnienia uwag ostateczne brzmienie poszczególnych zapisów zawartych w Wytycznych różni się od ich wersji zawartej w dokumencie przesłanym do konsultacji. Zestawienie zmian znajduje się na stronie internetowej www.efs.gov.pl wraz z Wytycznymi. Wytyczne weszły w życie 1 stycznia 2012 r.

Zgodnie z zapisami zawartych umów o dofinansowanie projektu PO KL, przy wydatkowaniu środków przyznanych w ramach projektu beneficjent zobowiązany jest do stosowania aktualnej wersji Wytycznych. Tym samym, wydatki ponoszone od 1 stycznia 2012 r. w projektach realizowanych w ramach Programu Kapitał Ludzki muszą być zgodne z nowymi Wytycznymi. Oznacza to w szczególności, że wszystkie nowe umowy cywilnoprawne zawierane od 1 stycznia 2012 r. z wykonawcami, kontrahentami, personelem projektu lub uczestnikami projektów będą zawierane zgodnie ze zmienionymi Wytycznymi, przy czym nie ma konieczności dostosowywania tego rodzaju umów, zawartych do 31 grudnia 2011 r., do warunków wynikających z nowych Wytycznych. Nowe Wytyczne mają zastosowanie także w odniesieniu do oszczędności powstałych po 1 stycznia 2012 r. w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub z zastosowania zasady konkurencyjności.

Wytyczne nie będą mieć jednak zastosowania do takich kwestii wynikających z Wytycznych, które mają wpływ na konstrukcję budżetu, tj.: rozliczania ryczałtowego w ramach kosztów bezpośrednich w postaci kwot ryczałtowych czy stawek jednostkowych oraz definiowania cross-financingu.
Wytyczne w pełnym zakresie, tj. bez jakichkolwiek wyłączeń, obowiązują od 1 stycznia 2012 r. w przypadku:

  1. projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony od 1 stycznia 2012 r.;
  2. wniosków o dofinansowanie projektów systemowych w ramach Priorytetu VI i VII na 2012 r. bez względu na datę złożenia wniosku o dofinansowanie projektu przez beneficjenta;
  3. pozostałych projektów systemowych, dla których wnioski o dofinansowanie zostały złożone od dnia 1 stycznia 2012 r.
    Jednocześnie WUP w Poznaniu informuje, iż w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostały w sposób bardziej szczegółowy wyjaśnione nowowprowadzone zapisy Wytycznych.

Plik do pobrania:
Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki