Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowa wersja Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

data publikacji: 03-01-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 22 grudnia 2011 r. zatwierdzone zostały zmienione Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Zmiany wprowadzone do dokumentu wynikają przede wszystkim z aktualizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL oraz audytów Komisji Europejskiej.

Najważniejsze z nich obejmują:

  1. Wprowadzenie zapisów zobowiązujących Instytucje Pośredniczące (IP)/Instytucje Pośredniczące II stopnia (IP2) do wzmocnienia weryfikacji na miejscu podwójnego finansowania wydatków związanych z zatrudnianiem personelu projektu oraz wydatków objętych cross-financingiem.
  2. Wprowadzenie zapisu, iż kontrole na miejscu powinny rekompensować braki i słabości występujące na etapie wyboru projektów.
  3. Zamieszczenie zapisu obligującego IP/IP2 do objęcia szczególnym nadzorem projekty systemowe ze względu na ich znaczną wartość oraz strategiczny charakter (wzmocnienie kontroli budżetów projektów - koszów zarządzania, usług zleconych oraz cross-financingu).
  4. Określenie definicji błędu systemowego i wskazanie na konieczność weryfikacji w toku kontroli prawidłowości funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli Programu Kapitał Ludzki (PO KL) pod kątem wystąpienia błędu systemowego.
  5. Wprowadzenie warunkowego zmniejszenia próby projektów do kontroli w przypadku, gdy populacja przekracza 700 projektów w ciągu roku. Decyzja o obniżeniu próby projektów do kontroli przez daną instytucję będzie podejmowana przez instytucję nadrzędną, która weźmie pod uwagę możliwości kadrowe instytucji, liczbę przeprowadzonych kontroli doraźnych oraz liczbę wdrażanych Działań.
  6. Doprecyzowanie zapisów dotyczących przygotowania analizy ryzyka przez IP/IP2 (wprowadzenie obowiązku stosowanie wag dla poszczególnych czynników ryzyka) oraz wprowadzenie obowiązku przekazywania do IZ informacji na temat stopnia wykonania kontroli projektów również przez Instytucje Pośredniczące II stopnia w celu umożliwienia IZ monitorowania kontroli projektów w ramach całego systemu wdrażania PO KL.
  7. Doprecyzowanie wzorów list sprawdzających w zakresie kontroli, m.in. personelu projektu, zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami, zgodnie ze zmianami wynikającymi z Wytycznych w zakresie finansowania PO KL.

Nowe Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązują od 1 stycznia 2012 roku.

Pliki do pobrania:
1. Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2. Zestawienie uwag