Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowe Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

data publikacji: 03-01-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 23 grudnia 2011 r. zatwierdzona została znowelizowana wersja Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Kapitał Ludzki.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą następujących zagadnień:

  1. Uwzględnienia w zapisach przedmiotowego dokumentu regulacji wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 10.228.1487 z późn, zm.), w tym zwłaszcza dostosowanie liczby godzin poszczególnych zajęć do zapisów ww. aktu prawnego oraz wskazanie, iż liczebność grup zajęciowych powinna być zgodna z Rozporządzeniem,
  2. Wydłużenia, w uzasadnionych przypadkach okresu realizacji projektów dotyczących indywidualizacji do 2014 roku, celem wdrożenia założeń projektowych w pełnym roku szkolnym 2013/2014,
  3. Doprecyzowania kwestii przeprowadzenia postępowań na zakup usług edukacyjnych i doposażenie bazy dydaktycznej szkół,
  4. Wprowadzenia na poziom Programu, w wyniku przeglądu śródokresowego nowego wskaźnika pomiaru stopnia realizacji celu, odnoszącego się do programów indywidualizacji,
  5. Zaktualizowania i doprecyzowania zapisów modelowego wniosku o dofinansowania (załącznik nr 3 do dokumentu),
  6. Aktualizacja tabeli finansowej (załącznik nr 1), w związku z przekazaniem przez MEN dodatkowych środków z Pomocy technicznej, niewykorzystanych w latach 2007-2010, na obsługę projektów systemowych dotyczących programów indywidualizacji,
  7. Wprowadzenia modyfikacji o charakterze redakcyjnym mających na celu zwiększenie przejrzystości dokumentu.

Zapisy nowej wersji Zasad obowiązują od 1 stycznia 2012 r.

Plik do pobrania:
Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki