Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stanowisko Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki w zakresie ustalania wartości zamówień publicznych

data publikacji: 03-01-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej stanowisko Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (IZ PO KL) w zakresie ustalania wartości zamówień publicznych zgodnie z treścią Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach PO KL (dalej: Zasady).

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm., dalej: ustawa), podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Dokonując oszacowania wartości dostaw i usług jako podstawy wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego należy brać pod uwagę kryteria tożsamości przedmiotowej zamówienia, tożsamości czasowej i możliwości wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę. Wartością zamówienia powinna być wartość wszystkich zakupów przewidzianych przez danego zamawiającego w danym czasie, jeśli są one tożsame przedmiotowo oraz istnieją na rynku wykonawcy zdolni do kompleksowego zaspokojenia ww. potrzeb. Jednocześnie należy przyjąć zasadę, by łączyć jak najwięcej zamówień.

W związku z powyższym, w ramach projektów systemowych dotyczących indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych wartość zamówienia może być oszacowana odrębnie dla zakupu usług i dla zakupu dostaw, co doprecyzowano w ramach ostatniej aktualizacji Zasad. Należy jednocześnie mieć na uwadze, że przy ustalaniu wartości zamówienia konieczne jest uwzględnienie wszystkich podobnych rodzajowo zakupów przewidzianych przez organ prowadzący szkołę, w tym usług/dostaw przeznaczonych dla pozostałych szkół objętych projektem, zamówień przewidzianych w innych realizowanych projektach oraz zamówień zaplanowanych w ramach bieżącej działalności ww. podmiotu. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest podzielny, ustawa przewiduje możliwość udzielania zamówienia w częściach lub dopuszczenia złożenia ofert częściowych.

Ponadto należy zauważyć, iż sumowanie wartości zamówienia w ramach projektu powinno odnosić się do stanu aktualnego w momencie dokonywania szacowania i uwzględniać zamówienia planowane do realizacji, zgodnie z postępem realizacji planu zamówień publicznych w jednostce.