Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowy formularz Załącznika nr 2 do wniosku Beneficjenta o płatność

data publikacji: 04-01-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z nowelizacją Zasad systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w odniesieniu do wniosków o płatność – nowy formularz załącznika nr 2 do wniosku Beneficjenta o płatność obowiązywać będzie dla wniosków składanych od 1 lutego 2012 r. Tym samym, wniosek o płatność składany za okres 31 stycznia 2011 r. należy sporządzić na dotychczas obowiązującym formularzu.

Zgodnie z zapisami Instrukcji do wypełniania wniosku o dofinansowanie, w projektach innowacyjnych w części 3.2.1 należy wskazać osoby/instytucje obejmowane wsparciem w fazie testowania i osoby/instytucje wspierane w ramach działań upowszechniających i włączających. W zakresie monitorowania projektów innowacyjnych obowiązują zasady wspólne dla wszystkich pozostałych projektów, określone w Zasadach systemu sprawozdawczości PO KL. Z ich zapisów wynika, iż osoby/instytucje wykazane w punkcie 3.2.1 wniosku o dofinansowanie należy traktować jako uczestników projektu i monitorować w załączniku nr 2 do wniosku o płatność. Należy jednak mieć na względzie fakt, iż beneficjent na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu powinien dokonywać starannego wyboru grupy docelowej oraz szczegółowego zakresu wsparcia kierowanego do określonej grupy osób/instytucji.