Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Algorytm podziału środków na realizację projektów systemowych przez gminy i powiaty województwa wielkopolskiego w roku 2012, w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

data publikacji: 04-01-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia w załączeniu algorytm podziału środków na realizację projektów systemowych przez gminy i powiaty województwa wielkopolskiego. Podział środków przeznaczonych na realizację Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 PO KL wynika z zatwierdzonego przez Komitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Planu Działania dla Priorytetu VII na rok 2012.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego obejmujący rok 2012 należy złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w terminie od dnia 4 stycznia 2012 r. do dnia 31 stycznia 2012 r., do godz. 15.30.

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że z uwagi na wysokość przeznaczonej do rozdysponowania w roku 2012 kwoty alokacji oraz pozostające niewykorzystane środki finansowe, możliwe jest złożenie w ramach Poddziałania 7.1.1 PO KL wniosku o dofinansowanie realizacji projektu na kwotę wyższą, niż wynika z Algorytmu podziału środków. W takim przypadku, decyzja o przyjęciu wniosku do realizacji we wnioskowanej przez wnioskodawcę kwocie, uwarunkowana będzie dostępnością środków na realizację Poddziałania 7.1.1 PO KL, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie na etapie oceny merytorycznej wniosku. Jednocześnie Instytucja Pośrednicząca zwraca uwagę, że wydatki wynikające z w/w zwiększenia wartości projektu, nie mogą zostać przeznaczone na zatrudnienie dodatkowych pracowników socjalnych. Możliwość zatrudnienia przez beneficjenta dodatkowych pracowników socjalnych wynika wyłącznie z Algorytmu podziału środków. W przypadku zwiększenia wartości projektów konieczne jest proporcjonalne zwiększenie wkładu własnego.

Załączniki:
- Algorytm podziału środków na realizację projektów systemowych przez gminy województwa wielkopolskiego (*pdf) 
- Algorytm podziału środków na realizację projektów systemowych przez powiaty województwa wielkopolskiego (*pdf)