Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowelizacja dokumentu Projekty systemowe powiatowych urzędów pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

data publikacji: 05-01-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 20 grudnia 2011 r. Pan Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego zatwierdził zmieniony dokument Projekty systemowe powiatowych urzędów pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dokument wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., z uwzględnieniem przepisów przejściowych do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL wersja z dnia 15.12.2011 r.

Oznacza to, iż weryfikacja reguły proporcjonalności w projektach Poddziałania 6.1.3 powinna nastąpić, w odniesieniu do 2011 r., w roku 2012 w oparciu o zmieniony dokument. Natomiast, weryfikacja spełnienia kryteriów dostępu, w szczególności wykonanie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej przy podziale środków Funduszu Pracy na powiaty będzie miała zastosowanie dopiero w roku 2012 przy podziale środków na rok 2013.

Jednocześnie WUP w Poznaniu zawiadamia, iż zmiany w powyższym dokumencie wynikają bezpośrednio z potrzeby zachowania spójności ze zaktualizowanymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, jak również konieczności doprecyzowania zagadnień budzących wątpliwości w trakcie wdrażania tych projektów. W szczególności doprecyzowano następujące kwestie:

  • wprowadzono zapisy dotyczące zawieszenia projektów w przypadku braku alokacji na Poddziałanie 6.1.3,
  • doprecyzowano zasady stosowania reguły proporcjonalności oraz metodologię postępowania w przypadku uznania części wydatków za niekwalifikowalne w związku z zastosowaniem ww. reguły,
  • wprowadzono obowiązek uwzględnienia przy podziale środków Funduszu Pracy na powiaty przez wojewódzkie urzędy pracy spełnienia kryteriów dostępu, w szczególności kryterium efektywności zatrudnieniowej,
  • doprecyzowano zapisy dotyczące sposobu postępowania w przypadku umorzenia przez starostę należności uczestnikowi projektu.

Plik do pobrania:
Projekty systemowe powiatowych urzędów pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.