Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stypendia dla doktorantów rok 2011/2012

data publikacji: 14-12-2011

Projekt pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 PO KL – nabór Wniosków o przyznanie stypendium w roku akademickim 2011/2012

                     

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza nabór Wniosków o przyznanie stypendium dla doktorantów wielkopolskich uczelni wyższych realizujących prace doktorskie w dziedzinach istotnych dla rozwoju Wielkopolski w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w terminie od dnia 14 grudnia 2011 r. do dnia 9 stycznia 2012 r. włącznie. 

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez doktoranta Wniosku o przyznanie stypendium wraz z załącznikami określonymi w Regulaminie Stypendialnym (niezbędne dokumenty do pobrania poniżej) w formie papierowej, w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, przy ul. Kościelnej 37, 60-537 Poznań, budynek C. Wnioski można składać osobiście lub nadsyłać za pośrednictwem operatora pocztowego. W przypadku Wniosków nadsyłanych pocztą decyduje data wpływu do sekretariatu WUP w Poznaniu.

Jednocześnie WUP w Poznaniu informuje, iż dnia 19 grudnia 2011 r. w sali nr 55 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu (budynek B) w godzinach od 9:00 – 14:30 odbędzie się spotkanie (w podziale na grupy) dla osób zainteresowanych udziałem w przedmiotowym projekcie. Podczas spotkania zostaną przedstawione szczegółowe warunki ubiegania się o stypendium, w tym dokumenty niezbędne w procedurze aplikacyjnej.

Harmonogram spotkania przedstawia się następująco:

  • 9:00 – 10:30 – I grupa 
  • 11:00 – 12:30 – II grupa 
  • 13:00 – 14:30 – III grupa

Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres poczty elektronicznej p.rybka@wup.poznan.pl do dnia 16 grudnia br. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w przedmiotowym spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. 

Do pobrania:

Dodatkowych informacji dotyczących zasad rekrutacji, warunków i trybu przyznawania stypendiów udzielają pracownicy WUP w Poznaniu pod numerem telefonu  61 846 38 03 lub 61 846 38 18.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego