Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowa wersja Zasad dokonowania wyboru projektów w ramach PO KL

data publikacji: 17-07-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 24 czerwca br. została zatwierdzona znowelizowana wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, stanowiących element Systemu Realizacji PO KL. Nowelizacja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL wynika z rozstrzygnięć podjętych podczas III posiedzenia Komitetu Monitorującego PO KL.

Najważniejsze zmiany zapisów w Zasadach dokonywania wyboru projektów
w ramach PO KL to:

  • Modyfikacja ogólnych kryteriów wyboru projektów. Uwzględniono uchwałę Komitetu Monitorującego w sprawie modyfikacji kryteriów formalnych i rozszerzenia ich stosowania w odniesieniu do projektów indywidualnych, 
  • Dostosowanie zakresu informacji zawartych w kartach oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie, 
  • Zawarcie w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL zamkniętej listy wymogów formalnych, których niespełnienie skutkuje negatywnym wynikiem oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL ze względu na niespełnienie kryterium kompletności wniosku. Zmiany wynikają z uchwały Komitetu Monitorującego, 
  • Wprowadzenie obowiązku umieszczania w dokumentacji konkursowej listy sprawdzającej, służącej wnioskodawcy pomocą w stwierdzeniu, czy wniosek o dofinansowanie, który zamierza złożyć, spełnia wszystkie kryteria formalne, 
  • Określenie maksymalnej liczby tematów, w ramach których będą realizowane projekty innowacyjne w ramach jednego Priorytetu. Zgodnie z rekomendacją zawartą w uchwale Komitetu Monitorującego, maksymalna liczba ww. tematów wynosi trzy, 
  • Ujednolicenie zapisów stanowiących, że premia punktowa za spełnianie kryteriów strategicznych jest doliczana do końcowej oceny projektu tylko w sytuacji, gdy wniosek od każdego z oceniających uzyskał wymaganą minimalną liczbę punktów, 
  • Doprecyzowanie, że w ogłoszeniu o konkursie projektów umieszcza się całkowitą kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach danego konkursu, 
  • Doprecyzowanie zapisów o składanych dokumentach związanych z ubieganiem się przez wnioskodawcę o udzielenie pomocy publicznej.