Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nabór wniosków w trybie systemowym w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL

data publikacji: 02-03-2011

W terminie od 02 marca 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przyjmuje w trybie systemowym wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych”.

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych”
Informacja o naborze
Termin składania wniosku:
 
od dnia 02.03.2011r.
w godzinach od 7.30 do 15.30
Wnioski będą przyjmowane do 31 marca 2011 r.
Miejsce składania wniosku:
W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
Sposób składania wniosku:
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście w godzinach pracy Urzędu.
Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Pośredniczącej (IP)
Na co i kto może składać wnioski
Kto może składać wnioski:
Wnioskodawcami projektów systemowych mogą być wyłącznie organy prowadzące szkoły, przy czym realizatorami projektu mogą być szkoły, o ile stanowią wyodrębnione jednostki organizacyjne beneficjenta.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
a)Zajęcia dodatkowe, będące kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w standardzie II, wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego, w zależności od rozpoznanych potrzeb uczniów klas I – III szkół podstawowych, (zgodnie ze standardem V), a w szczególności:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;
- specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (np.: hipoterapia, muzykoterapia, dogoterapia) dla dzieci niepełnosprawnych;
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych (np.: prowadzenie obserwacji przyrodniczych).
b) Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w materiały dydaktyczne, wynikające z procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt (np.: specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej) odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych (zgodnie ze standardem IV)
Każdy projekt dotyczący indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych musi być sporządzany w oparciu o rzeczywiste i zdiagnozowane potrzeby uczniów i uczennic tych klas oraz musi wynikać z wcześniejszego wdrożenia standardów I-III.
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
poziom dofinansowania projektów wynosi 100% wydatków kwalifikowalnych
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
Wartość projektu powinna być obliczana z uwzględnieniem następujących wytycznych:
- organ prowadzący dla szkoły liczącej nie więcej niż 69 uczniów w klasach I-III może otrzymać wsparcie w wysokości 30 000 PLN
- organ prowadzący dla szkoły liczącej 70 lub więcej uczniów w klasach I-III może otrzymać wsparcie w wysokości iloczynu kwoty 453,30 PLN i liczby uczniów w klasach I – III
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Na realizację projektów wyłonionych do realizacji
w ramach naboru dostępna jest kwota
35 100 745,48   zł*.
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Menu/Konkursy/nabór projektów
Wzór umowy o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Menu/Konkursy/nabór projektów
Inne ważne informacje
Ważne informacje:
Dokumentacja dotycząca naboru jest dostępna
w Punkcie Informacyjnym
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A
oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl
Linki
www.efs.wup.poznan.pl

 *) W związku z trwającą procedurą podpisywania umów o dofinansowanie projektów systemowych w ramach I edycji naboru wniosków, wielkość alokacji przeznaczona na realizację projektów systemowych w 2011 roku w województwie wielkopolskim będzie ulegała aktualizacji na stronie internetowej http://www.efs.wup.poznan.pl/.

Informacja dotycząca naboru wniosków w trybie systemowym w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL