Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

"Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych", Poddziałanie 9.1.3 PO KL – ocena Wniosków o przyznanie stypendium

data publikacji: 21-12-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w wyniku naboru Wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego w ramach projektu systemowego pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Poddziałanie 9.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wpłynęły 1026 Wnioski o przyznanie stypendium.

Obecnie trwają prace nad oceną formalną Wniosków o przyznanie stypendium. Zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu Stypendialnego o wynikach oceny Wniosku o przyznanie stypendium uczeń pełnoletni lub Reprezentant ucznia niepełnoletniego zostanie poinformowany pisemnie.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

data publikacji: 20-10-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza nabór Wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego w ramach projektu systemowego pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Poddziałanie 9.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w terminie od dnia 20 października do dnia 10 listopada 2011 r. włącznie.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez ucznia Wniosku o przyznanie stypendium wraz z załącznikami określonymi w Regulaminie Stypendialnym (niezbędne dokumenty do pobrania poniżej) w formie papierowej, w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, przy ul. Kościelnej 37, 60-537 Poznań, budynek C. Wnioski można składać osobiście lub nadsyłać za pośrednictwem operatora pocztowego. Za datę wpływu Wniosku o przyznanie stypendium do WUP w Poznaniu uznaje się datę nadania Wniosku u operatora pocztowego.

Dodatkowych informacji dotyczących zasad rekrutacji, warunków i trybu przyznawania stypendiów udzielają pracownicy WUP w Poznaniu pod numerem telefonu 61 846 38 03 lub 61 846 38 18.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.