Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Tworzenie publicznych przedszkoli

data publikacji: 17-07-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przekazuje interpretację Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącą tworzenia publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego przez osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z którą, art. 58 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.) nakazuje osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej ubiegającej się o uzyskanie zezwolenia założenie przedszkola publicznego złożenie wniosku o udzielenie tego zezwolenia w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym na nastąpić uruchomienie przedszkola.

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że powyżej wskazany przepis dotyczy wyłącznie zakładania przedszkoli publicznych i nie ma zastosowania do zakładania przedszkoli niepublicznych, których tworzenie następuje bez konieczności uzyskiwania zezwolenia, a jedynie po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej prze właściwą gminę. Termin, o którym mowa w art. 58 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, został wprowadzony ze względu na konieczność zaplanowania przez gminę w swoim budżecie środków na udzielenie dotacji publicznym przedszkolom zakładanym i prowadzonym przez inne osoby prawne i osoby fizyczne, które mają prawo do dotacji na każdego wychowanka w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego wychowanka w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę. Wychowanie przedszkolne jest finansowane przez gminę. Jednak w celu uelastycznienia procedury zakładania przedszkoli (a także szkół i placówek) publicznych przez osoby prawne i fizyczne oraz dostosowania jej do warunków i potrzeb lokalnych, w art.58 ust.4 zd. drugie ustawy o systemie oświaty wprowadzono możliwość przedłużania terminu składania wniosków o udzielenie osobie prawnej lub fizycznej zezwolenia na założenie publicznego przedszkola (szkoły, placówki) – za zgodą wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Tak, więc w przypadku zamiaru zakładania przedszkoli publicznych przez osoby prawne i fizyczne w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej z dniem 1 września 2008 r. możliwe jest, a nawet wydaje się uzasadnione, korzystanie przez właściwych miejscowo wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) z możliwości, jakie stwarza art.58 ust.4 zd. drugie cytowanej ustawy, tj. wyrażanie zgody na złożenie wniosku udzielenie zezwolenia w terminie późniejszym niż do dnia 30 września 2007 r.

Analogiczne zasady obowiązują przy ubieganiu się o uzyskanie zezwolenia na założenie przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną publicznych innych form wychowania przedszkolnego (tj. punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego) na podstawie art. 59 a ustawy o systemie oświaty.

Jak wyżej podkreślono, osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego i osoby fizyczne mogą również zakładać i prowadzić przedszkola niepubliczne oraz niepubliczne punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez właściwa gminę. W tym przypadku ustawa o systemie oświaty nie wprowadza żadnego ograniczenia czasowego dla złożenia wniosku o wpis do ewidencji oraz nie ogranicza realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.