Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zamknięcie naboru wniosków w ramach konkursów ogłoszonych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2011

data publikacji: 22-12-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż poniższe konkursy zostają zamknięte z dniem 31 grudnia br.:

 • PO KL/7.2.1/1/11 
 • PO KL/7.2.2/1/11 
 • PO KL/8.1.1/1/11 
 • PO KL/8.1.2/1/11 
 • PO KL/8.1.2/2/11 
 • PO KL/8.1.3/1/11 
 • PO KL/8.2.1/1/11 
 • PO KL/9.1.1/1/11 
 • PO KL/9.1.2/1/11 
 • PO KL/9.2/1/11 
 • PO KL/9.3/1/11 
 • PO KL/9.4/1/11

Jednocześnie informujemy, iż terminy ogłoszenia konkursów w 2012 roku zamieszczane będą sukcesywnie na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Zawieszenie konkursu otwartego w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL

data publikacji: 06-04-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż konkurs otwarty nr POKL/9.1.1/1/11 zostaje zawieszony z dniem 13 kwietnia br.

Zawieszenie naboru w Działaniu 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w Poddziałaniu 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki spowodowane jest faktem, iż na dzień 31 marca br., wnioskowana kwota dofinansowania złożonych wniosków przekroczyła 100% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie po dniu zawieszenia konkursu - wnioski pozostają bez rozpatrzenia i są archiwizowane w takim stanie w jakim trafiły do IOK (projektodawca zostaje pisemnie poinformowany o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia).

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu będzie na bieżąco informował o stanie wykorzystania alokacji środków finansowych oraz o wznowieniu bądź o zamknięciu konkursu.

Zmiana zapisów dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania 9.1.1

data publikacji: 29-03-2011
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, w związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji zawartej w Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr:POKL/9.1.1/1/11, dotyczącej wyjaśnienia głównych kwestii problemowych związanych z zatrudnieniem nauczycieli w ramach Priorytetu IX, zmianie ulegają następujące zapisy przedmiotowej dokumentacji:
1.    Pkt 2.4.8 dokumentacji otrzymuje brzmienie:
Komisja Oceny Projektów powołana przez IOK dokona oceny merytorycznej wniosków, które zostaną pozytywnie ocenione w trakcie oceny formalnej. W ramach konkursu otwartego PO KL/9.1.1/1/11 ocena wniosków odbędzie się w ramach organizowanych systematycznie posiedzeń KOP w niżej podanych terminach:
- planowane rozpoczęcie pierwszego posiedzenia Komisji Oceny Projektów – 21 kwiecień br. Na w/w posiedzenie skierowane zostaną wyłącznie poprawne formalnie wnioski o dofinansowanie projektu złożone do dnia 8 kwietnia br. włącznie. Z zastrzeżeniem, iż na dane posiedzenie KOP zostaną przekazane również wnioski poprawnie uzupełnione i/lub skorygowane, które wpłynęły do IOK najpóźniej w terminie 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia posiedzenia KOP*.
- planowane rozpoczęcie drugiego posiedzenia Komisji Oceny Projektów – 16 maj br.
Na w/w posiedzenie skierowane zostaną wyłącznie poprawne formalnie wnioski o dofinansowanie projektu złożone do dnia 21 kwietnia br. włącznie. Z zastrzeżeniem, iż na dane posiedzenie KOP zostaną przekazane również wnioski poprawnie uzupełnione i/lub skorygowane, które wpłynęły do IOK najpóźniej w terminie 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia posiedzenia KOP.
W związku z faktem, iż zgodnie z pkt 2.4.6 na wezwanie IOK dopuszcza się uzupełnienie i/lub skorygowanie wniosku i/lub złożonego wraz z nim listu intencyjnego - przedmiotowa weryfikacja odbywa się w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania przez IOK uzupełnionych i/lub skorygowanych dokumentów - IOK informuje, że na dane posiedzenie Komisji Oceny Projektów zostaną przekazane wyłącznie wnioski poprawnie uzupełnione i/lub skorygowane, które wpłynęły do IOK najpóźniej w terminie 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia posiedzenia Komisji Oceny Projektów (decyduje data wpływu uzupełnionego i/lub skorygowanego wniosku do Urzędu)*. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż wyłącznie złożenie poprawnego pod względem formalnym wniosku
o dofinansowanie do dnia 8 kwietnia br. włącznie, gwarantuje ocenę wniosku podczas pierwszego posiedzenia Komisji Oceny Projektów*
.
* Nie dotyczy wniosków skierowanych do uzupełnienia, których pierwotna wersja została złożona do dnia 8 kwietnia br. włącznie.

Wzór harmonogramu dla konkursu otwartego („n” oznacza datę złożenia wniosku)

Etap oceny formalnej
Ocena formalna wniosku
n + 14 dni
Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o pozytywnym wyniku oceny formalnej i przekazaniu wniosku do oceny merytorycznej albo o odrzuceniu wniosku na etapie oceny formalnej
n + 19 dni (5 dni od daty dokonania oceny formalnej wniosku)
Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o możliwości uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku i/lub złożonego wraz z nim listu intencyjnego 
5 dni od daty dokonania oceny formalnej wniosku
Dokonanie uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku i/lub złożonego wraz z nim listu intencyjnego 
5 dni od daty otrzymania pisma informującego o takiej możliwości
Weryfikacja uzupełnionego i/lub skorygowanego wniosku i/lub złożonego wraz z nim listu intencyjnego 
5 dni od daty otrzymania przez IOK uzupełnionego i/lub skorygowanego wniosku i/lub złożonego wraz z nim listu intencyjnego 
Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o ostatecznym wyniku oceny formalnej
5 dni od dnia zatwierdzenia Karty oceny formalnej
Etap oceny merytorycznej
Zwołanie pierwszego posiedzenia Komisji Oceny Projektów (KOP), na którym oceniane są wnioski, które przekazane zostały do oceny merytorycznej do momentu zwołania pierwszego posiedzenia KOP
nie później niż 30 dni od daty wpływu pierwszego wniosku w ramach danego konkursu, o ile są wnioski, które przekazane zostały do oceny merytorycznej
Zwoływanie kolejnych posiedzeń KOP, na których oceniane są wnioski, które przekazane zostały do oceny merytorycznej po zwołaniu poprzedniego posiedzenia KOP
nie później niż 30 dni od daty wpływu do IOK pierwszego wniosku, który został przekazany do oceny merytorycznej po terminie zwołania poprzedniego posiedzenia KOP
Dokonanie oceny merytorycznej i zakończenie danego posiedzenia KOP
Czas trwania oceny merytorycznej wniosków w ramach danego posiedzenia KOP uzależniony jest od liczby wniosków ocenianych na danym posiedzeniu KOP
Liczba wniosków ocenianych na danym posiedzeniu KOP
Termin dokonania oceny merytorycznej na danym posiedzeniu KOP
1-100
nie dłużej niż 20 dni
101-200
nie dłużej niż 40 dni
201-300
nie dłużej niż 60 dni
Przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków ocenianych na danym posiedzeniu KOP o 100 termin dokonania oceny merytorycznej na danym posiedzeniu KOP może zostać wydłużony o kolejne 20 dni (np. jeżeli na danym posiedzeniu KOP ocenianych jest od 301 do 400 wniosków termin dokonania oceny wynosi nie dłużej niż 80 dni)
Ponowna ocena formalna w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych na etapie oceny merytorycznej
5 dni od daty podpisania Karty oceny merytorycznej
Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji (ewentualnie o możliwości podjęcia negocjacji, pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do dofinansowania z powodu braku środków finansowych lub o odrzuceniu wniosku)
Nie później niż n + 60 (65) dni (10 dni od daty zakończenia posiedzenia KOP, na którym oceniany był dany wniosek, pod warunkiem, że na danym posiedzeniu KOP dokonywano oceny nie więcej niż 100 wniosków, w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 15 dni). W przypadku dokonywania na danym posiedzeniu KOP oceny więcej niż 100 wniosków termin na dokonanie oceny jest odpowiednio dłuższy.
Podpisanie umowy o dofinansowanie
Złożenie przez projektodawcę wszystkich wymaganych dokumentów (załączników) do umowy o dofinansowanie
nie krócej niż n + 65 (70) dni (nie krócej niż 5 dni od otrzymania przez projektodawcę informacji o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji)
Weryfikacja wszystkich wymaganych dokumentów (załączników) do umowy o dofinansowanie przez IOK
5 dni od daty złożenia przez projektodawcęwymaganych poprawnie sporządzonych dokumentów (załączników) do umowy o dofinansowanie
Podpisanie umowy o dofinansowanie przez upoważnionego przedstawiciela IOK
3 dni od daty otrzymania przez IOK dwóch egzemplarzy umowy o dofinansowanie podpisanych przez projektodawcę
Ogłaszanie listy zawartych umów o dofinansowanie na stronie internetowej oraz w siedzibie IOK
nie rzadziej niż raz w miesiącu

Terminy posiedzeń KOP zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów uzależnione są od wpływu wniosków w odpowiedzi na przedmiotowy konkurs. W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zastrzega sobie prawo modyfikowania powyższego harmonogramu w zależności od zaistniałej sytuacji. Wskazane powyżej posiedzenia KOP nie odbędą się wcześniej niż wskazano, ale mogą zostać przesunięte na późniejszy termin albo odwołane. Wszystkie informacje na ten temat będą podawane na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl

1.    Pkt 4.7 dokumentacji, Dodatkowe informacje i kontakt, otrzymuje brzmienie:
Dodatkowych informacji dla ubiegających się o dofinansowanie udziela Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, w godzinach od 8.00 do 14.00, tel. 61 846 38 23, e-mail: infoefs@wup.poznan.pl
Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej wyjaśnienia głównych kwestii problemowych związanych z zatrudnieniem nauczycieli w ramach Priorytetu IX.
 
1.    Zatrudnianie nowych nauczycieli w ramach Poddziałania 9.1.1
Należy podkreślić, że w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (dalej SzOP PO KL), w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, od początku planowano m.in. tworzenie przedszkoli na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, a także wsparcie istniejących przedszkoli (także w pierwszym okresie po ich powstaniu) przyczyniające się do zwiększenia liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym lub do jej utrzymania w przypadku placówek zagrożonych likwidacją m.in. poprzez „zatrudnienie dodatkowego personelu". Dlatego też koszty działań realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.1 zakładają m.in. wydatki związane z organizacją pracy ośrodka przedszkolnego w początkowym okresie jego istnienia, wydatki zatrudnienia a także wydatki wynikające z uczestnictwa dzieci w edukacji przedszkolnej w okresie trwania projektu, które stanowią 90% kosztów.
Jednocześnie należy stwierdzić, iż przepisy ustawy - Karta Nauczyciela nie ograniczają możliwości finansowania wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w ramach Poddziałania 9.1.1 ze środków POKL, do wysokości średniego wynagrodzenia nauczycieli.
Zgodnie z art. 30 ust. 1 średnie wynagrodzenie nauczyciela składa się z następujących elementów:
1) wynagrodzenie zasadnicze;
2) dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcjonujący i za warunki pracy;
3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
4) nagrody i inne świadczenia wynikającą ze stosunku pracy, w tym odpraw (np. emerytalnych,
z tytułu rozwiązania stosunku pracy w sytuacjach przewidzianych w Karcie Nauczyciela), nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, z wyjątkiem świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz dodatków socjalnych: dodatku wiejskiego i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
Zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy - Karta Nauczyciela środki niezbędne na średnie wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zagwarantowane są przez państwo w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Należy zatem sięgnąć po definicję dochodów takich jednostek, którą wskazuje ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.). Art. 3 ust. 1 powołanej powyżej ustawy wskazuje, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:
1)    dochody własne;
2)    subwencja ogólna;
3)    dotacje celowe z budżetu państwa.
W dalszej części tego artykułu ustawodawca wskazał, co może, ponad te środki taki dochód stanowić. Zgodnie z art. 3 ust. 3 Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także:
1)    środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
2)    środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
3)    inne środki określone w odrębnych przepisach.
Zatem należy stwierdzić, że jeżeli dana jednostka samorządu terytorialnego pozyskała środki określone w art. 3 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, środki takie stanowią jej dochód. W świetle art. 30 ust. 8 Karty Nauczyciela - mogą one zostać przez tę jednostkę przeznaczone m.in. na sfinansowanie średniego ustawowego wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub przedszkolach na podstawie Karty Nauczyciela wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.
2.      Podwyższanie wynagrodzeń już zatrudnionych nauczycieli w ramach Poddziałania 9.1.1
 
Jednak inaczej wygląda sytuacja możliwości finansowania ze środków unijnych podwyższania wynagrodzeń nauczycieli. Zgodnie z art. 30 ust. 10 ustawy - Karta Nauczyciela, organy prowadzące szkoły będące jednostkami samorządu terytorialnego mogą zwiększać środki na wynagrodzenia nauczycieli, w tym podwyższać minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego. Zwiększenie środków na poszczególne składniki wynagrodzenia dla nauczycieli ponad poziom średniego ustawowego wynagrodzenia nauczycieli może odbywać się wyłącznie z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego.
Państwo gwarantuje jednostkom samorządu terytorialnego środki niezbędne na średnie wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi. W związku z powyższym nie ma możliwości wykorzystywania środków pochodzących z funduszy europejskich na zwiększenie środków na poszczególne składniki wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym także na powiększenie dodatku motywacyjnego czy godzin ponadwymiarowych. Ponadto, brak jest także możliwości innego określania dodatku do wynagrodzenia nauczyciela, np. poprzez określenia zamiast dodatek motywacyjny, dodatek specjalny, bowiem, zgodnie z opinią prawną, uznane zostanie to za przekraczające upoważnienia ustawowe.
Zgodnie z Ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochód własny gminy oraz powiatu stanowią dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego. Środki finansowe pochodzące z funduszy europejskich stanowią dochód JST, ale nie są jej dochodem własnym w rozumieniu cyt. ustawy. Zatem nie można ich wykorzystać na zwiększenie środków na poszczególne składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych zgodnie z przepisami ustawy - Karta Nauczyciela, natomiast mogą one zostać przeznaczone wyłącznie na sfinansowanie przez beneficjenta projektu zakupu usługi edukacyjnej.
Beneficjenci należący do sektora finansów publicznych są zobowiązani do stosowania zapisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 3). Co więcej, zastosowany tryb wyboru wykonawców ww. usług powinien spełniać wszelkie przesłanki przejrzystości i konkurencyjności. Wyboru właściwego trybu przeprowadzenia zamówienia dokonuje organ prowadzący. Wybór dwóch podstawowych trybów, tj. przetargu ograniczonego lub nieograniczonego jest możliwy bez przedstawiania uzasadnienia ich zastosowania. Aby zastosować inny tryb (zapytanie o cenę, z wolnej ręki) trzeba przedstawić dowody na wystąpienie przesłanek uzasadniających ich zastosowanie. W przeciwnym razie ze strony organów kontrolujących (np. Komisja Europejska) mogą pojawić się zarzuty niezapewnienia zasady konkurencyjności oraz przejrzystości.
Zaprezentowane rozwiązanie polega na przeprowadzeniu jednego zamówienia z dopuszczeniem możliwości składania ofert częściowych. Warunki dopuszczenia składania ofert częściowych:
- przedmiot zamówienia musi być podzielny (podział nie zmienia istotnie przedmiotu i wartości)
- określenie możliwości składania ofert częściowych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dopuszcza się także możliwość podziału zamówienia na kilka postępowań, ale wartością każdej części jest łączna wartość wszystkich części i w odniesieniu do każdej części pojawia się obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych właściwych dla łącznej wartości zamówienia. Jeśli szkoła zastosuje przepisy właściwe dla wartości całego zamówienia, to może prowadzić postępowanie. Musi być jednak do tego odpowiednio upoważniona.
Do prowadzenia obowiązkowych, wynikających z realizacji podstawy programowej zajęć powinni być zatrudniani nauczyciele na podstawie przepisów ustawy Karta Nauczyciela. Etat nauczyciela obejmuje 40 h w wymiarze tygodniowym, na co składają się godziny zajęć obowiązkowych (pensum), inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły,
a także zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem.
W myśl zapisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze mogą być realizowane w ramach godzin pozostawionych do dyspozycji dyrektora szkoły, przewidzianych w ramowym planie nauczania. Jeżeli zaplanowane zajęcia wykraczają poza tygodniowy wymiar pracy nauczyciela dyrektor szkoły może dokonać zakupu usługi edukacyjnej.
Podsumowując, w świetle obowiązujących przepisów prawa w przypadku zatrudniania nowego personelu możliwe jest finansowanie średniego ustawowego wynagrodzenia nauczyciela zatrudnionego na podstawie Karty Nauczyciela w związku z realizacją projektu realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 3 ust. 3 pkt 2 Ustawy dochodach jednostek samorządu terytorialnego). Natomiast podwyższenie wynagrodzenia przez organy prowadzące możliwe jest w przypadku wprowadzania zajęć dodatkowych jedynie w ramach posiadanych przez te organy dochodów własnych.

Konkurs otwarty PO KL/9.1.1/1/11

data publikacji: 11-03-2011

W terminie od 11.03.2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przyjmuje wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
Informacja o naborze
Termin składania wniosku:
od dnia 11.03.2011 roku
w godzinach od 7.30 do 15.30
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Harmonogram konkursu dostępny na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl.
Miejsce składania wniosku:
W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
Sposób składania wniosku:
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście w godzinach pracy Urzędu.
 Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).
Na co i kto może składać wnioski
Kto może składać wnioski:
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych), które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
Na co można otrzymać dofinansowanie:
W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:
- Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
(w szczególności na obszarach wiejskich);
- Wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) przyczyniające się do zwiększenia liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym lub jej utrzymania w przypadku placówek zagrożonych likwidacją m.in. poprzez wsparcie dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zagrożonych likwidacją, wydłużenie godzin pracy, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie dodatkowego personelu itp.
Kryteria wyboru projektu:
Określone w pkt. IV Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr  POKL/9.1.1/1/11
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
poziom dofinansowania projektów jest uzależniony od wysokości wkładu własnego
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
nie dotyczy
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu otwartego dostępna jest kwota
29 465 121,06  PLN
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Konkursy/nabór projektów/Konkurs nr  POKL/9.1.1/1/11
Wzór umowy o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Konkursy/nabór projektów/Konkurs nr  POKL/9.1.1/1/11
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Określone w pkt. 4.6 Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr  POKL/9.1.1/1/11
Ważne informacje:
Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesięcy.
Dokumentacja konkursowa jest dostępna
w Punkcie Informacyjnym
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A
oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl
Linki
www.efs.wup.poznan.pl

Dokumentacja konkursowa