Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkurs zamknięty w ramach komponentu regionalnego 1/POKL/7/E.1.1/11

data publikacji: 18-11-2011

W terminie od 18 listopada 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.1   Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Informacja o naborze
Termin składania wniosku:
Wnioski będą przyjmowane
od dnia 18.11.2011 r.
do dnia 16.12.2011 r.
w godzinach od 7.30 do 15.30
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Harmonogram konkursu dostępny na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl.
Miejsce składania wniosku:
W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
Sposób składania wniosku:
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście w godzinach pracy Urzędu.
Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).
Na co i kto może składać wnioski
Kto może składać wnioski:
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
Na co można otrzymać dofinansowanie:
1. Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy) (1),
2. Rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy (2),
3. Wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie (3),
4. Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej (4).
Kryteria wyboru projektu:
Określone w pkt. VI Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7/E.1.1/11.
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
poziom dofinansowania projektów wynosi 100%*wydatków kwalifikowanych
* nie dotyczy projektów w ramach których realizowane są działania objęte pomocą publiczną
Maksymalna kwota dofinansowania projektu
W ramach konkursu nie określono maksymalnej kwoty dofinansowania projektu
Minimalna wartość projektu:
50 000,00 zł.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Na realizację projektów wyłonionych do realizacji
w ramach konkursu dostępna jest kwota
4 000 000,00 PLN
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Konkursy/nabór projektów/ Konkurs zamknięty nr 1/POKL/7/E.1.1/11
Wzór umowy o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Konkursy/nabór projektów/ Konkurs zamknięty nr  PO  nr 1/POKL/7/E.1.1/11
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Określone w pkt. 6.7 Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr  1/POKL/7/E.1.1/11
Ważne informacje:
Dokumentacja konkursowa jest dostępna
w Punkcie Informacyjnym
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A
oraz na stronie internetowej
Linki
www.efs.wup.poznan.pl

Dokumentacja konkursowa