Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nabór otwarty PO KL/6.1.3

data publikacji: 16-03-2011

W terminie od 16 marca 2011 r. od godziny 7.30 do 31 marca 2011 r. do godziny 15.30 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przyjmuje w trybie systemowym wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Poddziałanie 6.1.3  Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych
Informacja o naborze
Termin składania wniosku:
od 16 marca 2011 r. od godziny 7.30
do 31 marca 2011 r. do godziny 15.30
Miejsce składania wniosku:
W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
Sposób składania wniosku:
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście w godzinach pracy Urzędu.
Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Pośredniczącej (IP)
Na co i kto może składać wnioski
Kto może składać wnioski:
Wnioskodawcami projektów systemowych mogą być wyłącznie Powiatowe Urzędy Pracy z obszaru województwa wielkopolskiego
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), finansowane ze środków Funduszu Pracy, związane z realizacją następujących form wsparcia:
- szkoleniami,
- stażami,
- przygotowaniem zawodowym dorosłych,
- pracami interwencyjnymi,
- wyposażeniem i doposażeniem stanowiska pracy,
- przyznaniem jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej, w tym pomocą prawną, konsultacjami i doradztwem związanymi z podjęciem działalności gospodarczej.
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
Poziom dofinansowania projektów wynosi 100% wydatków kwalifikowalnych
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
Nie określono maksymalnej kwoty
dofinansowania projektu
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Alokacja środków Funduszu Pracy na realizację projektów systemowych w 2011 wynosi: 39 818 800,00 zł.
 
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Menu/Konkursy/nabór projektów
Wzór umowy o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Menu/Konkursy/nabór projektów
Inne ważne informacje
Ważne informacje:
Dokumentacja dotycząca naboru jest dostępna
w Punkcie Informacyjnym
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A
oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl
Linki
www.efs.wup.poznan.pl

Informacja dotyczaca naboru wniosków 6.1.3