Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkurs zamknięty PO KL/6.1.2/1/11

data publikacji: 30-06-2011

W terminie od 30 czerwca 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przyjmuje w trybie konkursowym wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
Informacja o naborze
Termin składania wniosku:
Wnioski będą przyjmowane
od dnia 30.06.2011r.
do dnia 29.07.2011 r.
w godzinach od 7.30 do 15.30
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Harmonogram konkursu dostępny na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl
Miejsce składania wniosku:
W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
Sposób składania wniosku:
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście w godzinach pracy Urzędu.
Decyduje data wpływu wniosku do  Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).
Na co i kto może składać wnioski
Kto może składać wnioski:
O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie powiatowe urzędy pracy województwa wielkopolskiego
Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę projektodawcy we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat) / (łamaną przez) nazwę jednostki budżetowej, faktycznie realizującej projekt. W pozostałych częściach wniosku należy posługiwać się danymi jednostki budżetowej.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Dofinansowane zostaną projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, w tym:
- upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy
- szkolenia, doradztwo oraz dofinansowanie studiów podyplomowych, studiów licencjackich i studiów magisterskich uzupełniających dla kadr publicznych służb zatrudnienia działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio ze specyfiką realizowanych przez nie zadań w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
Kryteria wyboru projektów:
Określone w pkt. IV Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr POKL/6.1.2/1/11
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
poziom dofinansowania projektów wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
W ramach konkursu nie określono maksymalnej kwoty dofinansowania projektu
Minimalna wartość projektu:
Minimalna wartość projektu wynosi 50 000,00 zł
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Na realizację projektów wyłonionych do realizacji
w ramach konkursu dostępna jest kwota
11 589 997,00 PLN
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP
w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Menu/Konkursy/nabór projektów
Wzór umowy o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP
w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Menu/Konkursy/nabór projektów
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Określone w pkt. 4.6 Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr POKL/6.1.2/1/11
Ważne informacje:
Dokumentacja dotycząca naboru jest dostępna
w Punkcie Informacyjnym
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A
oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl
Linki

Dokumentacja konkursowa