Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zamknięcie naboru wniosków w ramach konkursów ogłoszonych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2011

data publikacji: 22-12-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż poniższe konkursy zostają zamknięte z dniem 31 grudnia br.:

 • PO KL/7.2.1/1/11 
 • PO KL/7.2.2/1/11 
 • PO KL/8.1.1/1/11 
 • PO KL/8.1.2/1/11 
 • PO KL/8.1.2/2/11 
 • PO KL/8.1.3/1/11 
 • PO KL/8.2.1/1/11 
 • PO KL/9.1.1/1/11 
 • PO KL/9.1.2/1/11 
 • PO KL/9.2/1/11 
 • PO KL/9.3/1/11 
 • PO KL/9.4/1/11

Jednocześnie informujemy, iż terminy ogłoszenia konkursów w 2012 roku zamieszczane będą sukcesywnie na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Zawieszenie nabóru wniosków w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL

data publikacji: 29-04-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż konkurs otwarty nr PO KL/7.2.1/1/11 zostaje zawieszony z dniem 9 maja br. Zawieszenie naboru w Działaniu 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w Poddziałaniu 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki spowodowane jest faktem, iż na dzień 21 kwietnia br., wnioskowana kwota dofinansowania złożonych wniosków przekroczyła 100% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie po dniu zawieszenia konkursu - wnioski pozostają bez rozpatrzenia i są archiwizowane w takim stanie w jakim trafiły do IOK (projektodawca zostaje pisemnie poinformowany o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia).

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu będzie na bieżąco informował o stanie wykorzystania alokacji środków finansowych oraz o wznowieniu bądź o zamknięciu konkursu.

Konkurs otwarty POKL/7.2.1/1/11

data publikacji: 31-03-2011

W terminie od 11 kwietnia 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przyjmuje w trybie konkursowym wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (konkurs otwarty nr PO KL/7.2.1./1/11) 

Priorytet VII Promocja integracji społecznej
 
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Informacja o naborze
Termin składania wniosku:
 
 
 
od dnia 11.04.2011 r.
w godzinach od 7.30 do 15.30
Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków lub do 31 grudnia 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, zastrzega sobie prawo zawieszenia konkursu w momencie, gdy wartość złożonych wniosków o dofinansowanie przekroczy 100% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów.
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
 
Harmonogram konkursu dostępny na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl
 
Miejsce składania wniosku:
 
W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
Sposób składania wniosku:
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście w godzinach pracy Urzędu.
Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).
 
Na co i kto może składać wnioski
Kto może składać wnioski:
 
 
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych), które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
Na co można otrzymać dofinansowanie:
 
Projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, obejmujące następujące typy realizowanych operacji:
- wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej (1),
- działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania utworzonych aktywnych form integracji społecznej, wymienionych w typie operacji nr 1 (2),
- kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych (3),
- staże, subsydiowane zatrudnienie                i zajęcia reintegracji zawodowej                   u pracodawcy (4),
- poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe, prowadzące do integracji społecznej               i zawodowej (5),
- rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy) (6),
- rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy (7),
- rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy (8),
- wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne, w tym zaburzone psychicznie (9),
- promocja i wsparcie wolontariatu,                w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (10),
- wsparcie dla tworzenia                                i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe, w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją
 działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej (11).
Kryteria wyboru projektu:
Określone w pkt. IV Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr POKL/7.2.1/1/11
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
100 % za wyjątkiem projektów zawierających elementy pomocy publicznej (w takiej sytuacji poziom dofinansowania projektu uzależniony jest od wysokości wkładu własnego)
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
W ramach konkursu nie określono maksymalnej kwoty dofinansowania projektu
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Na realizację projektów wyłonionych do realizacji
w ramach konkursu dostępna jest kwota
17 429 887,54 PLN
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP
w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Menu/Konkursy/nabór projektów/Konkurs nr POKL/7.2.1/1/11
Wzór umowy o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP
w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Menu/Konkursy/nabór projektów/Konkurs nr POKL/7.2.1/1/11
Inne ważne dokumenty
 
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Określone w pkt. 4.6 Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr POKL/7.2.1/1/11
Ważne informacje:
Okres realizacji projektu wynosi od 24 do 30 miesięcy.
Dokumentacja dotycząca naboru jest dostępna
w Punkcie Informacyjnym
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A
oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl
 
Linki:
www.efs.wup.poznan.pl

Dokumentacja konkursowa