Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zamknięcie naboru wniosków w ramach konkursów ogłoszonych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2011

data publikacji: 22-12-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż poniższe konkursy zostają zamknięte z dniem 31 grudnia br.:

 • PO KL/7.2.1/1/11 
 • PO KL/7.2.2/1/11 
 • PO KL/8.1.1/1/11 
 • PO KL/8.1.2/1/11 
 • PO KL/8.1.2/2/11 
 • PO KL/8.1.3/1/11 
 • PO KL/8.2.1/1/11 
 • PO KL/9.1.1/1/11 
 • PO KL/9.1.2/1/11 
 • PO KL/9.2/1/11 
 • PO KL/9.3/1/11 
 • PO KL/9.4/1/11

Jednocześnie informujemy, iż terminy ogłoszenia konkursów w 2012 roku zamieszczane będą sukcesywnie na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Zawieszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.1.3 PO KL

data publikacji: 29-06-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż konkurs otwarty nr POKL/8.1.3/1/11 zostaje zawieszony z dniem 06.07.2011r.

Zawieszenie naboru w Działaniu 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, w Poddziałaniu 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki spowodowane jest faktem, iż na dzień 22.06.2011 r., wnioskowana kwota dofinansowania złożonych wniosków przekroczyła 100% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie po dniu zawieszenia konkursu - wnioski pozostają bez rozpatrzenia i są archiwizowane w takim stanie w jakim trafiły do IOK (projektodawca zostaje pisemnie poinformowany o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia). 

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu będzie na bieżąco informował o stanie wykorzystania alokacji środków finansowych oraz o wznowieniu bądź o zamknięciu konkursu.

Konkurs otwarty POKL/8.1.3/1/11

data publikacji: 08-04-2011

W terminie od 08.04.2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przyjmuje wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych.

 
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
 
 
Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych
Informacja o naborze
Termin składania wniosku:
 
od dnia 08.04.2011 roku
w godzinach od 7.30 do 15.30
Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków lub do 31 grudnia 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy             w Poznaniu, zastrzega sobie prawo zawieszenia konkursu w momencie, gdy wartość złożonych wniosków o dofinansowanie przekroczy 100% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów.
 
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Harmonogram konkursu dostępny na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl.
Miejsce składania wniosku:
W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
Sposób składania wniosku:
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście w godzinach pracy Urzędu.
 Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).
Na co i kto może składać wnioski
Kto może składać wnioski:
O dofinansowanie mogą występować partnerzy społeczni: związki pracodawców (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r.                      o organizacjach pracodawców, Dz. U. Nr 55, poz. 235, z późn. zm.) i związki zawodowe (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.), którzy jednocześnie spełniają kryteria określone                   w dokumentacji konkursowej.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:
-         Inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez związki pracodawców i związki zawodowe, mające na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców,                     w szczególności w zakresie:
·         organizacji pracy,
·          form świadczenia pracy,
·         promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
·         godzenia życia zawodowego i prywatnego.
-         Promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i środowiska naturalnego,
-         Upowszechnianie na poziomie lokalnym i regionalnym idei flexicurity .
Kryteria wyboru projektu:
Określone w pkt. IV Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr PO KL/8.1.3/1/11
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
Poziom dofinansowania projektów wynosi 100 %*  wydatków kwalifikowalnych
*  nie dotyczy projektów zawierających elementy pomocy publicznej
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
nie dotyczy
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu otwartego dostępna jest kwota:
 
 2 197 159,89  PLN
 
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Konkursy/nabór projektów/Konkurs nr PO KL/8.1.3/1/11
Wzór umowy o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Konkursy/nabór projektów/Konkurs nr PO KL/8.1.3/1/11
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Określone w pkt. 4.6 Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr PO KL/8.1.3/1/11
Ważne informacje:
Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące
Dokumentacja konkursowa jest dostępna
w Punkcie Informacyjnym
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A
oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl
Linki
www.efs.wup.poznan.pl

Dokumentacja konkursowa