Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny
EFS | Programy | PO KL | Konkursy | Konkursy zamknięte | Rok 2011 | 9.3/1/08

Konkurs otwarty PO KL/9.3/1/08

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza konkurs otwarty w dniu 4 kwietnia 2008 r.

na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego – projekty konkursowe. Preferowane formy wsparcia powinny obejmować:

 • kampanie informacyjne w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego, w tym
  w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy,
 • kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia
  i kwalifikacji ogólnych i zawodowych,
 • programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych
  w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które z własnej inicjatywy deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji),
 • usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy,
 • wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego
  i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego ukierunkowane na: 
  • monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy,
  • podwyższanie jakości oferty edukacyjnej w tym również w przypadku form pozaszkolnych ubieganie się o akredytację kuratora oświaty,
  • rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e-learningu.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 4 kwietnia 2008 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Wydziału Funduszy Unii Europejskiej.  Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków lub do 31 grudnia 2008 r. Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Ogłaszającej Konkurs.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Dokumentacja konkursowa jest dostępna w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota
9 829 038,00 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, tel. 61 846 38 23 oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl