Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkurs zamknięty 1/POKL/9/E.1.1/11

data publikacji: 29-11-2011

W terminie od 29.11.2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przyjmuje w trybie konkursu zamkniętego wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, na projekty z komponentem ponadnarodowym.

Priorytetu  IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
na projekty z komponentem ponadnarodowym
Informacja o naborze
Termin składania wniosku:
od dnia 29.11.2011 roku do dnia 29.12.2011 roku  
w godzinach od 7.30 do 15.30
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Harmonogram konkursu dostępny na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl.
Miejsce składania wniosku:
W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
Sposób składania wniosku:
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście w godzinach pracy Urzędu.
Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).
Na co i kto może składać wnioski
Kto może składać wnioski:
O dofinansowanie mogą występować  wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
Na co można otrzymać dofinansowanie:
W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:
Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące:
- dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia
- doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym
wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym)
- dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze
szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych
- efektywne programy doradztwa edukacyjno – zawodowego
- modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących)
- współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym zwłaszcza w zakresie praktycznych form nauczania – staże i praktyki)
- wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia
- wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne
- wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania
Kryteria wyboru projektów:
Określone w pkt. VI Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9/E.1.1/11.
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
Poziom dofinansowania projektów jest uzależniony od wysokości wkładu własnego* wydatków kwalifikowanych
*  Podmioty ubiegające się o dofinansowanie są zobligowane do wniesienia wkładu własnego z budżetu samorządu terytorialnego w wysokości minimum 12,75% wartości projektu
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
nie dotyczy
Minimalna wartość projektu:
100 000,00 PLN
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Na realizację projektów wyłonionych do realizacji
 w ramach konkursu dostępna jest kwota
2 000 000,00 PLN
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Konkursy/nabór projektów/Konkurs nr 1/POKL/9/E.1.1/11.
Wzór umowy o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Konkursy/nabór projektów/Konkurs nr 1/POKL/9/E.1.1/11.
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Określone w pkt. 6.7 Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego  nr  1/POKL/9/E.1.1/11.
Ważne informacje:
Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące.
Dokumentacja konkursowa jest dostępna
w Punkcie Informacyjnym
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A
oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl
Linki

Dokumentacja konkursowa