Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkurs zamknięty 1/POKL/8/E.1.1/11

data publikacji: 30-05-2011

W terminie od 30.06.2011 roku do dnia 01.08.2011 roku, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przyjmuje wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności, na projekty z komponentem ponadnarodowym.

Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności
 
na projekty z komponentem ponadnarodowym
 
Informacja o naborze
Termin składania wniosku:
od dnia 30.06.2011 roku do 1.08.2011 r.
w godzinach od 7.30 do 15.30
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Harmonogram konkursu dostępny na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl.
Miejsce składania wniosku:
W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
Sposób składania wniosku:
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście w godzinach pracy Urzędu.
 Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).
Na co i kto może składać wnioski
Kto może składać wnioski:
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych), które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
Na co można otrzymać dofinansowanie:
W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:
-         Promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i środowiska naturalnego,
-         Upowszechnianie na poziomie lokalnym i regionalnym idei Flexicurity.
Kryteria wyboru projektu:
Określone w pkt. VI Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8/E.1.1/11
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
poziom dofinansowania projektów jest uzależniony od wysokości wkładu własnego
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
nie dotyczy
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu zamkniętego dostępna jest kwota
           4 000 000,00 PLN
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Konkursy/nabór projektów/Konkurs nr  1/POKL/8/E.1.1/11
Wzór umowy o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Konkursy/nabór projektów/Konkurs nr  1/POKL/8/E.1.1/11
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Określone w pkt. 6.7 Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8/E.1.1/11
Ważne informacje:
Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesięcy.
Dokumentacja konkursowa jest dostępna
w Punkcie Informacyjnym
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A
oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl
Linki
www.efs.wup.poznan.pl

Sprostowanie dotyczące ogłoszenia naboru wniosków na projekty z komponentem ponadnarodowym dotyczące podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie

data publikacji: 30-05-2011

W terminie od 30.06.2011 roku do dnia 01.08.2011 roku, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przyjmuje wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności, na projekty z komponentem ponadnarodowym.

Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności
 
na projekty z komponentem ponadnarodowym
Informacja o naborze
Termin składania wniosku:
od dnia 30.06.2011 roku do 1.08.2011 r.
w godzinach od 7.30 do 15.30
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Harmonogram konkursu dostępny na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl.
Miejsce składania wniosku:
W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
Sposób składania wniosku:
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście w godzinach pracy Urzędu.
 Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).
Na co i kto może składać wnioski
Kto może składać wnioski:
O dofinansowanie mogą występować partnerzy społeczni: związki pracodawców (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców, Dz. U. Nr 55, poz. 235, z późn. zm.) i związki zawodowe (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.), którzy jednocześnie spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:
-         Promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i środowiska naturalnego,
-         Upowszechnianie na poziomie lokalnym i regionalnym idei Flexicurity.
Kryteria wyboru projektu:
Określone w pkt. VI Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8/E.1.1/11
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
poziom dofinansowania projektów jest uzależniony od wysokości wkładu własnego
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
nie dotyczy
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu zamkniętego dostępna jest kwota
           4 000 000,00 PLN
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Konkursy/nabór projektów/Konkurs nr  1/POKL/8/E.1.1/11
Wzór umowy o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Konkursy/nabór projektów/Konkurs nr  1/POKL/8/E.1.1/11
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Określone w pkt. 6.7 Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8/E.1.1/11
Ważne informacje:
Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesięcy.
Dokumentacja konkursowa jest dostępna
w Punkcie Informacyjnym
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A
oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl
Linki
www.efs.wup.poznan.pl

Dokumentacja konkursowa