Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nabór wniosków w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL

data publikacji: 30-06-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów realizowanych w trybie systemowym od dnia 30.06.2010r do dnia 30.07.2010r w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych”

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 30.06.2010r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej.

O dofinansowanie mogą występować wyłącznie organy prowadzące szkoły podstawowe w województwie wielkopolskim, które spełnią kryteria określone w Informacji dotyczącej naboru wniosków.

Informacja dotycząca naboru wniosków jest dostępna w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl.

Na realizację projektów systemowych w 2010 roku w województwie wielkopolskim dostępna jest kwota: 10 000 000,00 zł. (poziom dofinansowania projektów wynosi 100% wydatków kwalifikowalnych)

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, tel. 61 846 38 23 oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl.