Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny
EFS | Programy | PO KL | Konkursy | Konkursy zamknięte | Rok 2011 | 6.3/1/09

Konkurs otwarty PO KL/6.3/1/09

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza konkurs otwarty w dniu 22.05.2009r. na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich obejmujących:
Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące:

  • projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej)
  • wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym
  • rozwój dialogu, partnerstwa publiczno społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym


Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 22.05.2009r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej.
Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków lub do 31 grudnia 2009 r.
Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, zastrzega sobie prawo zawieszenia konkursu w momencie, gdy wartość złożonych wniosków o dofinansowanie przekroczy 100% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów. 

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych), które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota
1 429 135,00 PLN (poziom dofinansowania projektów wynosi 100% wydatków kwalifikowalnych)

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, tel. 61 846 38 23 oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl.

Zawieszenie konkursu otwartego nr PO KL/6.3/1/09

data publikacji: 08-06-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż konkurs otwarty nr PO KL/6.3/1/09 zostaje zawieszony z dniem 16 czerwca 2009r.

Zawieszenie naboru w Działaniu 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki spowodowane jest faktem, iż na dzień 4 czerwca 2009r. wnioskowana kwota dofinansowania złożonych wniosków przekroczyła 100% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Na pisemny wniosek projektodawcy wnioski o dofinansowanie realizacji projektu złożone po dniu zawieszenia konkursu będą zwracane wnioskodawcy lub komisyjnie zniszczone (w przypadku braku informacji od Beneficjenta w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku).

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu będzie na bieżąco informował o stanie wykorzystania alokacji środków finansowych oraz o wznowieniu bądź o zamknięciu konkursu.

 

Dokumentacja konkursowa