Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Działania informacyjno – promocyjne

data publikacji: 28-07-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż w przypadku podejmowania działań informacyjno – promocyjnych (np.: wydruk ulotek, plakatów promocyjnych, certyfikatów, ogłoszeń prasowych, zakupu materiałów promocyjnych) Beneficjenci realizujący projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mają obowiązek stosowania zasad określonych w dokumencie Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stanowiącym załącznik do Planu Komunikacji PO KL, tym samym ze względów technicznych nie będzie możliwe dokonywanie akceptacji materiałów informacyjno – promocyjnych przez pracowników Instytucji Pośredniczącej.