Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny
EFS | Programy | PO KL | Konkursy | Konkursy zamknięte | Rok 2011 | 8.1.2/2/10

Informacja dotycząca zamknięcia konkursów ogłoszonych w 2010 r. z dniem 31.12.2010 r.

data publikacji: 31-12-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż poniższe konkursy zostają zamknięte z dniem 31 grudnia br.:

 • PO KL/6.1.1/2/10 
 • PO KL/6.2/1/10 
 • PO KL/6.3/1/10 
 • PO KL/7.2.1/1/10 
 • PO KL/7.2.2/1/10 
 • PO KL/7.3/1/10 
 • PO KL/8.1.1/1/10 
 • PO KL/8.1.2/1/10 
 • PO KL/8.1.2/2/10 
 • PO KL/8.1.3/1/10 
 • PO KL/8.2.1/1/10 
 • PO KL/9.1.1/1/10 
 • PO KL/9.1.2/1/10 
 • PO KL/9.2/1/10 
 • PO KL/9.3/1/10 
 • PO KL/9.4/1/10 
 • PO KL/9.5/1/10

Jednocześnie informujemy, iż terminy ogłoszenia konkursów w 2011 roku zamieszczane będą sukcesywnie na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Informacja dotycząca terminów składania wniosków w konkursie otwartym w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

data publikacji: 12-07-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż na drugie posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr POKL/8.1.2/2/10, które odbędzie się 27 lipca 2010 r., skierowane zostaną poprawne formalnie wnioski o dofinansowanie złożone do 14 lipca 2010 r. włącznie. Zgodnie z Dokumentacją Konkursową dla Poddziałania 8.1.2 ww. termin upływał 12 lipca 2010 r.

Przedłużenie terminu naboru wniosków, które zostaną skierowane na II posiedzenie Komisji Oceny Projektów związane jest z awarią serwerów obsługujących aplikację Generator Wniosków Aplikacyjnych. Do czasu ponownego uruchomienia GWA, Wnioskodawcy mogą korzystać z GWA - Edytor, którego plik instalacyjny dostępny jest m.in. na stronach PARP, Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, WUP w Łodzi, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie i Poznaniu.

Wnioski o dofinansowanie złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zawieszenie konkursu otwartego nr PO KL/8.1.2/2/10

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż konkurs otwarty nr PO KL/8.1.2/2/10 zostaje zawieszony z dniem 14.07.2010 roku.

Zawieszenie naboru w Działaniu 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, w Poddziałaniu 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki spowodowane jest faktem, iż na dzień 05.07.2010 roku wnioskowana kwota dofinansowania złożonych wniosków przekroczyła 100% środków przeznaczonych na dofinansowanie.

W przypadku złożenia przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie po dniu zawieszenia konkursu - wnioski pozostają bez rozpatrzenia i są archiwizowane w takim stanie w jakim trafiły do IOK (projektodawca zostaje pisemnie poinformowany o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia).

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu będzie na bieżąco informował o stanie wykorzystania alokacji środków finansowych oraz o wznowieniu bądź o zamknięciu konkursu.

Konkurs otwarty PO KL/8.1.2/2/10

data publikacji: 07-06-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza nabór wniosków od dnia 7 czerwca 2010 r. dla konkursu otwartego nr PO KL/8.1.2/2/10 otwartego w dniu 7 czerwca 2010 r. na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, obejmujących:

 • podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości
  i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo; 
 • szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia); 
 • szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa; 
 • badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących w regionie oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych, upowszechnianie wyników tych badań i analiz oraz związana z nimi wymiana informacji.


Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 7.06.2010 r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej.

Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków lub do 31 grudnia 2010 r. Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, zastrzega sobie prawo zawieszenia konkursu w momencie, gdy wartość złożonych wniosków o dofinansowanie przekroczy 100% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych), które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl.

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota
7 941 207,47 PLN (poziom dofinansowania projektów wynosi 100%* wydatków kwalifikowalnych)

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, tel. 61 846 38 23 oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl

* nie dotyczy projektów zawierających elementy pomocy publicznej

Dokumentacja konkursowa