Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny
EFS | Programy | PO KL | Konkursy | Konkursy zamknięte | Rok 2011 | 7.2.1/1/08

Konkurs otwarty PO KL/7.2.1/1/08

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza w dniu 31 marca 2008 roku konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, obejmujące:

 • wsparcie (m.in. prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe) dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej, 
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
 • staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy, 
 • poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem i ich otoczenia, 
 • rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, couchingu, treningu pracy), 
 • rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej, w tym w powrocie na rynek pracy, 
 • rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy, 
 • wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne, w tym zaburzone psychicznie, 
 • promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
 • wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej, 
 • organizowanie akcji i kampanii promocyjno – informacyjnych m.in. z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, 
 • rozwój dialogu, partnerstwa publiczno – społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym, 
 • prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie i wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych).
   

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wstrzymuje możliwość składania wniosków zawierających elementy pomocy publicznej do momentu wejścia w życie rozporządzenia regulującego powyższą kwestię.

Na dofinansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 14 453 144 PLN.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 1 kwietnia 2008 roku w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C, sekretariat Wydziału Funduszy Unii Europejskiej. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków lub do dnia 31 grudnia 2008 roku. Decyduje data wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz dokumentację konkursową można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60 – 537 Poznań, tel. 061 846 38 23 oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl.