Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny
EFS | Programy | PO KL | Konkursy | Konkursy zamknięte | Rok 2011 | 8.2.1/1/09

Konkurs otwarty PO KL/8.2.1/1/09

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, obejmujących:

 • staże i szkolenia praktyczne dla: 
  • pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, 
  • pracowników naukowych (uczelni i jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach, 
 • promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w jednostce naukowej (firmy typu spin off lub spin out), 
 • szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo–dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out.


Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 17 lutego 2009 r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Wydziału Funduszy Unii Europejskiej.
Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków lub do 31.12.2009 r.
Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, zastrzega sobie prawo zawieszenia konkursu z dniem 31 marca 2009 roku lub w momencie gdy wartość złożonych wniosków o dofinansowanie przekroczy 150% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych), które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota
6 053 742,00 PLN (poziom dofinansowania projektów wynosi 100%* wydatków kwalifikowalnych)

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, tel. 61 846 38 23

* nie dotyczy projektów zawierających elementy pomocy publicznej

Zmiany zapisów dokumentacji konkursowych

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. 2009 nr 23, poz. 140), zmienia się wartość kwoty decydującej o formie ustanowienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu. Dotychczasowe przepisy, ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 175, poz. 1232) stanowiły, iż forma zabezpieczenia w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową wnoszona jest w przypadku umów do wysokości 1 mln zł. Zgodnie ze zmienionym Rozporządzeniem, § 10, ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W przypadku gdy wartość dofinansowania przyznanego w umowie o dofinansowanie nie przekracza 4.000.000 zł, zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
3. W przypadku gdy wartość dofinansowania przyznanego w umowie o dofinansowanie przekracza 4.000.000 zł, a także jeżeli nie jest możliwe ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, o którym mowa w ust. 2, zabezpieczenie ustanawiane jest w jednej lub kilku z następujących form:

 1. pieniądzu; 
 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
 3. gwarancjach bankowych; 
 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505); 
 6. wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; 
 7. zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 
 8. zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów; 
 9. cesji praw z polisy ubezpieczeniowej beneficjenta; 
 10. przewłaszczeniu rzeczy ruchomych beneficjenta na zabezpieczenie; 
 11. hipotece; 
 12. poręczeniu według prawa cywilnego.",


oraz po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. W przypadku podpisania przez jednego beneficjenta z daną instytucją kilku umów o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych równolegle, jeżeli łączna wartość udzielonego dofinansowania wynikająca z tych umów:

 1. nie przekracza 4.000.000 zł - zabezpieczenie każdej z tych umów ustanawiane jest w formie określonej w ust. 2; 
 2. przekracza 4.000.000 zł - zabezpieczenie umowy o dofinansowanie, której podpisanie powoduje przekroczenie limitu, o którym mowa w ust. 3, oraz każdej kolejnej umowy przy spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 3, ustanawiane jest na zasadach określonych w ust. 3.

3b. W przypadku rozliczenia przez beneficjenta całości dofinansowania przyznanego w formie zaliczki w ramach projektu, w którym zabezpieczenie ustanowione było w formie, o której mowa w ust. 3, może ono ulec zmianie na wniosek beneficjenta i przyjąć formę weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

Tym samym zapisy dokumentacji konkursowych, dla konkursów ogłoszonych 17 lutego br. w kwestiach dotyczących złożenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy ulegają odpowiedniej zmianie.

Jednocześnie zaznacza się, iż podczas oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkursy ogłoszone w ww. terminie Członkowie Komisji Oceny Projektów nie będą obniżać punktacji w zakresie dotyczącym rodzaju złożonego zabezpieczenia i ewentualnych kosztów związanych z jego wniesieniem w przypadku niezastosowania się przez beneficjenta do zaktualizowanego rozporządzenia.

Zawieszenie konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

data publikacji: 24-03-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż poniższe konkursy otwarte zostają zawieszone z dniem 31 marca br.:

 • PO KL/7.2.1/1/09 
 • PO KL/7.2.2/1/09 
 • PO KL/7.3/1/09 
 • PO KL/8.1.3/1/09 
 • PO KL/8.2.1/1/09 
 • PO KL/9.1.1/1/09 
 • PO KL/9.5/1/09


Zawieszenie naboru w powyższych Działaniach/Poddziałaniach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodne jest z zastrzeżeniem zawartym w przedmiotowych Dokumentacjach konkursowych.

Wnioski o dofinansowanie złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Na pisemny wniosek projektodawcy wnioski o dofinansowanie realizacji projektu złożone po dniu zawieszenia lub zamknięcia konkursu będą zwracane wnioskodawcy lub komisyjnie zniszczone (w przypadku braku informacji od Beneficjenta w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku).

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu będzie na bieżąco informował o stanie wykorzystania alokacji środków finansowych oraz o wznowieniu bądź o zamknięciu konkursu.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Punktu Informacyjnego w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37, 60 – 537 Poznań lub pod numerem telefonu 061 846 38 23.

Dokumentacja konkursowa