Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkurs zamknięty - projekty innowacyjne - Priorytet IX

data publikacji: 30-10-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza konkurs zamknięty nr 1/PO KL/9/D.1.1/09 w dniu 30 października 2009 roku na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów innowacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Temat: Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/ regionalnego rynku pracy

W ramach niniejszego konkursu należy składać projekty innowacyjne testujące uwzględniające realizację zadań we współpracy ponadnarodowej (projekty innowacyjne z komponentem ponadnarodowym).

Na realizację projektów innowacyjnych wyłonionych do realizacji w ramach konkursu zamkniętego dostępna jest kwota 3 000 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 15 grudnia 2009 roku do dnia 15 stycznia 2010 roku w godzinach od 7.30 do 15.30.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych), które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Dokumentacja konkursowa oraz pełne ogłoszenie o konkursie są dostępne w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl.

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zmiany zapisów w Dokumentacji konkursowej dla projektów innowacyjnych

data publikacji: 18-11-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż dla konkursów innowacyjnych testujących ogłoszonych dnia 30 października br. w kwestiach dotyczących wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych, zasad systemu sprawozdawczości PO KL, zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL oraz planu komunikacji PO KL obowiązującymi dokumentami są odpowiednio:

  1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. 2009 nr 114, poz. 954), 
  2. Zasady systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 9 czerwca 2009 r., 
  3. Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 kwietnia 2009 r., 
  4. Plan komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 5 sierpnia 2009 r.

Dokumentacja konkursowa

Załączniki