Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wkład własny niepieniężny

data publikacji: 28-07-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w ramach projektu może być rozliczany wkład niepieniężny, który polega na wniesieniu do projektu określonych składników majątku beneficjenta tj. nieruchomości w rozumieniu art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, urządzeń lub materiałów, badań lub świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy. Wycena wkładu niepieniężnego, powinna być dokonywana według wartości rynkowej, za którą przyjmuje się przeciętną cenę stosowaną w danej miejscowości w obrocie tytułami tego samego rodzaju i gatunku, lub – jeżeli nie można ustalić wartości rynkowej – według wartości godziwej, za którą zgodnie z art. 28 ust. 6 ustawy o rachunkowości przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami.

Oznacza to, że wkład własny niepieniężny, w tym wnoszone do projektu pomieszczenia, którymi dysponuje beneficjent (np. sale szkoleniowe, biuro projektu itp.) może być kwalifikowany według stawek rynkowych (np. średnia cena wynajmu 1m² powierzchni biurowej o określonych parametrach w danej miejscowości), przy czym wyceny wartości wkładu dokonuje się przy wykorzystaniu wyników różnego rodzaju ekspertyz, w tym np. wykazów cen rynkowych uzyskiwanych z różnych źródeł lub rynków. Jednocześnie w/w wkład własny niepieniężny można kwalifikować według kosztów ponoszonych przez beneficjenta (np. czynsz, opłaty za media, koszty ochrony itp.), przy czym wyboru metody kwalifikowania wkładu (według stawek rynkowych lub według ponoszonych kosztów) dokonuje beneficjent.