Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiana zapisu w Sprawozdaniu z realizacji Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia

data publikacji: 14-06-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że zmianie ulega zapis w Sprawozdaniu z realizacji Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia, dotyczący okresu kwalifikowania wydatków w ramach projektu systemowego pt: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Poddziałanie 9.1.3, który otrzymuje następujące brzmienie: Jako wydatkowane ze środków stypendium uznawać można wszystkie wydatki, które zostały poniesione w okresie do dnia 31 sierpnia 2011 r., jeżeli są one zgodne z Indywidualnym planem rozwoju edukacyjnego ucznia określonym we Wniosku o przyznanie stypendium.

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu systemowego pt. Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

data publikacji: 12-05-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu systemowego pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” są:

  • Podinspektor Agnieszka Młodzińska, tel. 61-846-38-03 
  • Specjalista ds. programów Marta Tomys, tel. 61-846-38-18 
  • Podinspektor Milena Matysek, tel. 61-846-38-01

Bezpośrednią kontrolę nad realizacją przedmiotowego projektu sprawuje:

  • Kierownik Oddziału Projektów Własnych - Joanna Pawełek – Dunajewska tel. 61-846-38-01

Zmiana regulaminu stypendialnego w ramach projektu 9.1.3 PO KL

data publikacji: 16-02-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że zmianie ulega zapis § 7, punkt 3 Regulaminu stypendialnego, który otrzymuje następujące brzmienie: Stypendium, w kwocie 3 000,00 zł, wypłacone będzie w jednej transzy. Transza zostanie wypłacona na przełomie marca i kwietnia 2011 r.

Do pobrania:

Obrady komisji ds. oceny merytorycznej wniosków w ramach projektu pt. Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych PO KL

data publikacji: 21-01-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w terminie od 24 stycznia do 28 stycznia br. odbędą się posiedzenia Komisji ds. oceny merytorycznej wniosków w ramach projektu pt. Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych, realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.3 PO KL.

Przedmiotowa Komisja oceni wnioski spełniające wszystkie kryteria formalne. W wyniku oceny merytorycznej wniosków Komisja utworzy listę rankingową szeregującą wnioski według liczby otrzymanych punktów.

Lista wniosków, które zostały przekazane do dofinansowania zostanie opublikowana na stronie internetowej WUP w Poznaniu.

Program Stypendialny 9.1.3 – nabór wniosków

data publikacji: 28-10-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego w ramach projektu systemowego pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Poddziałanie 9.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez ucznia Wniosku o przyznanie stypendium wraz z załącznikami określonymi w Regulaminie stypendialnym (niezbędne dokumenty do pobrania poniżej) w formie papierowej, w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, przy ul. Kościelnej 37, 60-537 Poznań, budynek C, w terminie do dnia 19 listopada 2010 r. włącznie. Wnioski można składać osobiście lub nadsyłać pocztą. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą decyduje data wpływu do sekretariatu WUP w Poznaniu.

Dodatkowych informacji dotyczących zasad rekrutacji, warunków i trybu przyznawania stypendiów udzielają pracownicy WUP w Poznaniu pod numerem telefonu 61 846 38 09 lub 61 846 38 18.