Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny
EFS | Programy | PO KL | Konkursy | Konkursy zamknięte | Rok 2011 | 6.1.1/1/09

Konkurs otwarty PO KL/6.1.1/1/09

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, obejmujących:

 • identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie, 
 • organizację warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, 
 • wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy, 
 • realizację programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia, połączonych z możliwością zapewnienia opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi dla osoby uczestniczącej w projekcie: 
  • pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, 
  • staże/praktyki zawodowe, 
  • szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, 
  • subsydiowanie zatrudnienia, 
 • wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza, 
 • wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania, 
 • upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna), 
 • wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe), 
 • organizację kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu zachęcenie pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, 
 • opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i stażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej, w tym m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych i wielokanałowych technik informacyjnych i komunikacyjnych, 
 • szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy
  działających na terenie regionu (z wyłączeniem Publicznych Służb Zatrudnienia), powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy, 
 • rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym, 
 • prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy, w tym m.in. tworzenie regionalnych obserwatoriów rynku pracy oraz monitoring migracji zarobkowych na terenie regionu.


Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 17 lutego 2009 r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Wydziału Funduszy Unii Europejskiej.
Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków lub do 31.12.2009 r.
Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK). 
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, zastrzega sobie prawo zawieszenia konkursu z dniem 31 marca 2009 roku lub w momencie gdy wartość złożonych wniosków o dofinansowanie przekroczy 150% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów.
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych), które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota
15 658 316,00 PLN
(poziom dofinansowania projektów wynosi 100%* wydatków kwalifikowalnych)

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu
, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, tel. 61 846 38 23

* nie dotyczy projektów zawierających elementy pomocy publicznej

Zmiany zapisów dokumentacji konkursowych

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. 2009 nr 23, poz. 140), zmienia się wartość kwoty decydującej o formie ustanowienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu. Dotychczasowe przepisy, ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 175, poz. 1232) stanowiły, iż forma zabezpieczenia w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową wnoszona jest w przypadku umów do wysokości 1 mln zł. Zgodnie ze zmienionym Rozporządzeniem, § 10, ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W przypadku gdy wartość dofinansowania przyznanego w umowie o dofinansowanie nie przekracza 4.000.000 zł, zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
3. W przypadku gdy wartość dofinansowania przyznanego w umowie o dofinansowanie przekracza 4.000.000 zł, a także jeżeli nie jest możliwe ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, o którym mowa w ust. 2, zabezpieczenie ustanawiane jest w jednej lub kilku z następujących form:

 1. pieniądzu; 
 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
 3. gwarancjach bankowych; 
 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505); 
 6. wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; 
 7. zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 
 8. zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów; 
 9. cesji praw z polisy ubezpieczeniowej beneficjenta; 
 10. przewłaszczeniu rzeczy ruchomych beneficjenta na zabezpieczenie; 
 11. hipotece; 
 12. poręczeniu według prawa cywilnego.",


oraz po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. W przypadku podpisania przez jednego beneficjenta z daną instytucją kilku umów o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych równolegle, jeżeli łączna wartość udzielonego dofinansowania wynikająca z tych umów:

 1. nie przekracza 4.000.000 zł - zabezpieczenie każdej z tych umów ustanawiane jest w formie określonej w ust. 2; 
 2. przekracza 4.000.000 zł - zabezpieczenie umowy o dofinansowanie, której podpisanie powoduje przekroczenie limitu, o którym mowa w ust. 3, oraz każdej kolejnej umowy przy spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 3, ustanawiane jest na zasadach określonych w ust. 3.

3b. W przypadku rozliczenia przez beneficjenta całości dofinansowania przyznanego w formie zaliczki w ramach projektu, w którym zabezpieczenie ustanowione było w formie, o której mowa w ust. 3, może ono ulec zmianie na wniosek beneficjenta i przyjąć formę weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

Tym samym zapisy dokumentacji konkursowych, dla konkursów ogłoszonych 17 lutego br. w kwestiach dotyczących złożenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy ulegają odpowiedniej zmianie.

Jednocześnie zaznacza się, iż podczas oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkursy ogłoszone w ww. terminie Członkowie Komisji Oceny Projektów nie będą obniżać punktacji w zakresie dotyczącym rodzaju złożonego zabezpieczenia i ewentualnych kosztów związanych z jego wniesieniem w przypadku niezastosowania się przez beneficjenta do zaktualizowanego rozporządzenia.

Zawieszenie konkursu w ramach Poddziałania 6.1.1

data publikacji: 06-03-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż konkurs otwarty nr PO KL/6.1.1/1/09 zostaje zawieszony z dniem 13 marca 2009 r.

Zawieszenie naboru w Działaniu 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie w Poddziałaniu 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki spowodowane jest faktem, iż na dzień 5 marca 2009r., wnioskowana kwota dofinansowania złożonych wniosków przekroczyła 150% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Na pisemny wniosek projektodawcy wnioski o dofinansowanie realizacji projektu złożone po dniu zawieszenia konkursu będą zwracane wnioskodawcy lub komisyjnie zniszczone (w przypadku braku informacji od Beneficjenta w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku).

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu będzie na bieżąco informował o stanie wykorzystania alokacji środków finansowych oraz o wznowieniu bądź o zamknięciu konkursu.

Dokumentacja konkursowa