Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiany w Regulaminie Stypendialnym dotyczącym projektu systemowego pt. ''Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych'' Poddziałanie 9.1.3. PO KL

data publikacji: 04-08-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż dnia 2 sierpnia br. wprowadzony został, zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, zaktualizowany Regulamin Stypendialny dotyczący projektu systemowego pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Poddziałanie 9.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W związku z późniejszą niż pierwotnie zakładano wypłatą stypendiów wydłużeniu ulega okres wydatkowania przedmiotowego stypendium do dnia 30 października 2010 roku. Wydatki określone w Indywidualnym planie rozwoju ucznia (stanowiący załącznik do Wniosku ucznia o przyznanie stypendium), poniesione od dnia 1 września 2009 roku do dnia 30 października 2010 roku, zostaną uznane za kwalifikowalne w ramach przedmiotowego projektu.

Jednocześnie WUP w Poznaniu informuje, iż przesunięciu ulega również termin obowiązku sprawozdawczego nałożony na ucznia oraz nauczyciela – opiekuna dydaktycznego zgodnie z § 7 pkt 7 Regulaminu Stypendialnego do dnia 15 listopada 2010 roku.

Do pobrania:

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu systemowego pt. ''Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych'' Poddziałanie 9.1.3. PO KL

data publikacji: 04-08-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż za realizację projektu systemowego pt.: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Poddziałanie 9.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki odpowiedzialny jest Oddział Informacji i Pomocy Technicznej, Zespół ds. obsługi projektów własnych.

Osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za realizację przedmiotowego projektu są :

  • Podinspektor Anna Różycka – Buszko, nr tel. (61) 846-38-09; 
  • Podinspektor Jagienka Lembicz, nr tel. (61) 846-38-09.

Bezpośrednią kontrolę nad realizacją przedmiotowego projektu sprawuje:

  • Kierownik Oddziału Informacji i Pomocy Technicznej - Monika Degórska, nr tel. (61) 846-38-03; 
  • p.o. Z-cy Kierownika Oddziału Informacji i Pomocy Technicznej – Paulina Rybka, nr tel. (61) 846-38-03; 
  • p.o. Z-cy Kierownika Oddziału Informacji i Pomocy Technicznej – Tomasz Knebel, nr tel. (61) 846-38-03.

Zmiana numeru kontaktowego (9.1.3)

data publikacji: 22-04-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż zmianie uległy dane kontaktowe dotyczące projektu systemowego pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Poddziałanie 9.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Informacje dotyczące przedmiotowego projektu będą udzielane pod numerem telefonu 0 61 846 38 09.

Program Stypendialny 9.1.3

data publikacji: 30-10-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu pt. Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – projekty systemowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez ucznia wniosku o przyznanie stypendium wraz z załącznikami określonymi w Regulaminie stypendialnym w wersji papierowej w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37, 60-537 Poznań, budynek C, w terminie do 20 listopada 2009 r. (włącznie).

Szczegółowe warunki przyznawania stypendiów oraz wniosek i formularze pozostałych załączników wraz z Regulaminem stypendialnym dostępne są do pobrania w wersji elektronicznej na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl poniżej.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy WUP w Poznaniu pod numerem telefonu 061 846 37 06.

Przedłużenie terminu składania wniosków w ramach programu stypendialnego

data publikacji: 19-11-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedłuża termin składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu systemowego pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Poddziałanie 9.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Przedmiotowe dokumenty uczeń powinien dostarczyć lub wysłać do Sekretariatu Urzędu przy ul. Kościelnej 37, 60-537 Poznań budynek C w terminie do 30 listopada 2009 ( włącznie).